ארכיטקטורה ישראלית

קוד
1000728
שעות אקדמיות
60
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 13:00 - 16:00