NFT - קרן השפע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

NFT - קרן השפע

קוד
12639
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 10:00 - 13:00

NFT, צורת מסחר ותנועה של נכסים דיגיטליים הפכה למונח מרכזי לאמנות דיגיטלית בשנה האחרונה. NFT הציג בצורה רחבה אפשרויות חדשות לתנועה של דימויים וקבצים. הקורס יסקור ויחקור דוגמאות, ויעסוק באופן פעיל בניסוח עמדה אל מול עליית ערכו של הNFT. בצד המעשי, נתמקד באחד המונחים המרכזיים המלווים את שוק ה-NFT - אמנות גנרטיבית - מונח המייצג תהליך של ייצור סדרתי של דימויים על סמך עקרון או אלגוריתם שנוסח. הקורס יספק סקירה רחבה של נושאים וטכניקות התורמים להיכרות עם תיאוריה ופרקטיקה של מה שניתן לכנות "אמנות גנרטיבית". בזמן שדימוי דו-מימד יעמדו במרכז הקורס, במהלך הקורס יוצגו גם טכניקות מעורבות הכוללות יצירת מוזיקה, מיצב וצורות אחרות.
נלמד על יישומים של רעיונות דומים באמנות מינימליסטית, פלוקסוס ודוגמאות עכשוויות, ונקיים היכרות עם העקרונות הטכנולוגיים המנחים תחומים אלו. נבדוק כיצד ניתן להשתמש בפעולות מקריות ומודלים של רעש ככלי למחקר של מרחבים יצירתיים. נלמד יסודות לניסוח מערכות אלו בקוד (באמצעות
Processing/P5js) ונחקור את הפוטנציאל שלהם ליצור חפצים חדשים ובעלי ערך לחוויות אסתטיות חדשות. הקורס יתקיים בזום, בימי שישי בבוקר, אחת לשבועיים, במהלך כל שנת הלימודים הבאה, וידרוש עבודה ולימוד עצמאיים בין מפגשים.