פרוסמינר מתודולוגי: שיטות מחקר בתרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרוסמינר מתודולוגי: שיטות מחקר בתרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית

קוד
1230012
שעות אקדמיות
30
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

ככל שהדבר נוגע בפרקטיקות עיוניות של התבוננות ביצירה חזותית/ חומרית/ דיגיטלית ופיענוחה, הרי שהן שוזרות בין לימודי תולדות האמנות (בגרסתם המסורתית, כמו גם בגרסת ה-new art history) ללימודי ביקורת התרבות החזותית (שתהליך התהוותם טרם אמר את מילתו האחרונה). ככאלו הן מבוססות על מתודולוגיות שונות (איכותניות וכמותניות), שמקורן בדיסציפלינות השונות של מדעי הרוח ומדעי החברה. המנעד הזה שוזר בחובו, מן הסתם, גם התייחסויות שונות (ואף סותרות) למקומה של הפרשנות, החל בעמדה ה"מודרניסטית" הקוראת לחקר האמת וכלה בעמדה ה"פוסטמודרניסטית" המבקשת לשחרר את הקוראים/צופים מכל מחויבות לעמדת ה"מחבר" ולכוונתו, בין שכל אחד.ת מהם.ן נאמן.נה אך ורק לעצמו.ה ובין שהקריאה/צפייה של כל אחד.ת היא פועל-יוצא של חברותו.ה ב"קהילה פרשנית" כזו-או-אחרת.

חלקו הראשון של הקורס יוקדש לקריאה של טקסטים מסוגים שונים וללימוד מתודולוגיות מחקר מגוונות הרלוונטיות לתרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית. אלו ישמשו הן לצורך מחקר אקדמי פרשני-ביקורתי הן לצורך כימותם של מסדי נתונים (ביג דאטה) כחלק ממחקר שטח מעשי בשירותן של חברות מסחריות ואחרות העובדות מול קהל לקוחות מגוון.

חלקו השני של הקורס יוקדש ללימוד של תחום דעת מסוים בשדה של התרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית וליישום של מיומנויות המחקר. במהלך החלק הזה, ולאחר סדרה קצרה של הרצאות שבמסגרתן יוצג נושא-העל, יונחו הסטודנטים.יות להגדיר את נושא המחקר הספציפי, לנסח שאלת/סוגיית מחקר, לחפש חומרים (אקדמיים ואחרים) במאגרי מידע שונים, לנווט בין מתודולוגיות מחקר, לכתוב הצעת מחקר, להציג את הנושא בפני המליאה ולכתוב עבודה אקדמית בהיקף של פרוסמינר.