פעולה/מחקר במרחב העירוני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פעולה/מחקר במרחב העירוני

קוד
9306688
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 16:00

הסמינר עוסק באתגרים האורבניים וביחסי הגומלין בית תהליכי עיצוב לבין המרחב הפוליטי והחברתי בעיר. הסמינר מציע תהליך למידה של המרחב כשהמחקר מהווה בסיס לפעולה בעוד הפעולה היא כלי למחקר. במסגרת הסמינר נבחנו שאלות תרבותיות ואסתטיות אודות אקטיביזם בשדות העיצוב והאמנות בני זמננו, לצד עיון בדיון הביקורתי המתקיים אודותיו. הסטודנטים מכירים פרקטיקות עיצוביות שונות המאתגרות את יחסי הגומלין בין היוצר לסביבה החברתית והפיזית, תוך בחינה של ההיבטים האתיים והאסתטיים של הקונפליקטים האורבניים הנוגעים בנושאים כגון "הזכות לעיר", "המעמד היצירתי" ובאחריות של אמנים ומעצבים למרחב בו הם חיים. בסמינר יושם דגש על הפוטנציאל הטמון בשיתוף פעולה בין סטודנטים הבאים מדיסציפלינות שונות. הסטודנטים יוכלו לבצע מחקר אישי או בקבוצות במרחב האורבני. עבודת הסמינר שיכתבו תתבסס על פעולת מחקר שיבצעו ועל החומר התיאורטי הרלוונטי.