Smart Mobility | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Smart Mobility

קוד
615384
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

SMART MOBILITY

במציאות לא רחוקה בה לא יהיה ניתן להכניס רכבים פרטיים לערים ידרשו פתרונות חדשניים להתניידות בעיר. פתרונות עתידיים אלו אמורים לאפשר לתושבי העיר ולמבקריה לנוע בקלות, בבטחה,ולאפשר להם לשאת ציוד אישי. שאלות בהם יעסוק הקורס: פתרון פרטי מול פתרון ציבורי? פתרון חשמלי או ידני?  או כל אנרגיה אחרת,טכנולוגיות חדשניות למבניות האובייקטים ,שימושיות ותפקוד האוביקטים בזמן שאינם בשימוש.

הקורס יפרוס שיטות מגוונות לעיצוב אוביקטים דינמיים תנועתיים, ולעיצוב אוביקטים המכילים בני אדם. כמו כן יעסוק הקורס בממשק בין אדם לאוביקט ובסוגיות ארגונומיות הקשורות בממשק זה.

בקורס תתקיים עבודה יחידנית וכן עבודה קבוצתית ויתקימו הרצאות אורח של מומחים ואנשי מקצוע מתחום התחבורה העתידית.