קורסמינר מורשת אורבנית: תיעוד ביקורת וקריאות אחרות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

קורסמינר מורשת אורבנית: תיעוד ביקורת וקריאות אחרות

קוד
73454590
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

מהי מורשת עירונית וכיצד היא מתעצבת לנוכח אתגרים מקומיים וגלובליים כגון צמיחה כלכלית, פיתוח טכנולוגי מואץ, ומצבי קונפליקט מתמשך? כיצד עלינו להבין ״שימור״ ו״תיעוד״ לנוכח הטרנספורמציה הדיגיטלית והשפעותיה על אופני ייצור הידע במרחב העירוני? אלו מתודולוגיות אדריכליות עלינו לפתח בכדי לבנות תשתיות למורשת עירונית ביקורתית?

קורס זה מבקש לפתח שיח ״מורשת עירונית״ החותר תחת הקאנון, ומונע על ידי שאלות של צדק, רפלקסיביות ושונות. הקורס יבנה מסד תאורטי אינטרדיסציפלינרי שיקנה לסטודנטיות כלים לחשיבה ביקורתית על מורשת עירונית (urban heritage) ויאפשר להן להשתמש בו באופן מעשי. במסגרת זו נעסוק בפעולה המכוננת של מאגרי מידע וארכיונים, במיתולוגיזציה של טכנולוגיות מידע כצורות חדשות ומתקדמות יותר של ידע במרחב העירוני ואודותיו, וכמו גם באפשרויות הטמונות בפיתוח טכנולוגי ביקורתי ורפלקסיבי. נדון באתגרי הסטנדרטיזציה והטקסונומיה הנובעות מתוך, מייצרות ומשמרות, נרטיב דומיננטי, התורם, בהכרח, גם למחיקה, ונבחן את היתרונות הטמונים בתהליך דיגיטיזציה, ובהם דיוק ואובייקטיביות, לעומת החסרונות, ובהם ההגבלה המתגברת על חשיפת המידע וניתוק החומרים מהקשרים המקורי.

הסילבוס יכלול הכרות נרחבת עם פרויקטים בעולם ובארץ ויאפשר לסטודנטיות לפתח הצעות תאורטיות עם השלכות מעשיות הבוחנות כלים ותרחישים אפשריים לפיתוח מורשת עירונית ביקורתית. בצד המעשי, הקורס יתמקד בפרויקט הדיגיטציה של ארכיוני ירושלים, שמטרתו הרשמית היא קידום זיהוי, שימור וטיפוח המורשת העירונית בירושלים, ובאוספים הספציפיים המוצגים בו, תוך אפשרות להרחבת ולהעשרת אוספי הארכיון המתהווה על פי עקרונות הצדק.

תוצרי הסמינר יהיו הבסיס לארכיון של רעיונות וכלים לבחינת, להגדרת וליצירת מורשת עירונית בירושלים, תוך שהם מהווים הדגמה לעקרונות שנלמדו, מאפשרים דיון ביקורתי בממצאים, ומייצרים בסיס למחקר ולפיתוח. עבודת הסמינר שהסטודנטים יגישו יתבססו על עבודה ביקורתית ותיאורטית ביחס למאגר המידע של ירושלים ולהגדרת מורשתה.