ריכוז והנחיית פרויקט גמר-קלאסית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

ריכוז והנחיית פרויקט גמר-קלאסית

קוד
7975424
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

כל תלמידי שנה ד' במחלקה לאנימציה חייבים בפרויקט סיום מונחה בתחום התמחותם. במהלך הייעוץ עם המנחה יבחר הסטודנט נושא לפרויקט הסיום, ייקבעו לוח זמנים להפקת סרט האנימציה ומועדי פגישות ביקורת עם צוות מורים שיבחרו לצורך זה. בנוסף לכך על הסטודנט לבחור 2 מנחים נוספים מרשימה שתפורסם בתחילת השנה. הסרט יוקרן על ידי הסטודנט בתאריך שנקבע להגשה הסופית.