דקנאט הסטודנטים
مكتب عميد الطلبة
Dean of Students

מילואים: 

1. חייל מילואים שהתקבל כסטודנט מן המניין או כסטודנט שלא מן המניין בבצלאל, חייב להודיע על כך ליחידתו, וכן על כל שינוי שחל במצבו האישי.
2. על כל סטודנט (חייל מילואים) לצרף אישור רשמי של בצלאל המעיד על היותו סטודנט ולשולחו ליחידה, כדי שלא ייקרא לשירות מילואים פעיל במשך תקופת הלימודים.
3. על סמך אישור זה תציין היחידה בתדפיס האישי של חייל המילואים בעמודת "הגבלות קריאה" את היות החייל סטודנט מוסד להשכלה גבוהה.
4. הרישום נועד לסייע בתכנון קריאתו של הסטודנט לשרות במשך שנת הלימודים השוטפת בהתאם לסייגים של ההוראות.
5. סטודנט שייקרא לשירות מילואים פעיל ויציאתו לשירות עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו רשאי להגיש בקשה לדחיית שירותו הפעיל, לקיצורו או לביטולו (ולת"ם).
6. סטודנט המגיש טופס בקשה לדחיית שירות באמצעות דקנית הסטודנטים, עליו לצלם את הצו שקיבל ולצרפו לטופס הולת"ם חתום ומלא על-ידו ועל-ידי מזכירות מחלקתו והוא יועבר עם המלצת הדקנית אל הוועדה לתיאום שירות מילואים.
7. יש להגיש את טופס הולת"ם מיד עם קבלת הצו ולא יאוחר משבוע מיום קבלתו. בקשות ולת"ם ניתן להגיש לתקופת שירות של 6 ימים ויותר. על הבקשה להגיע לולת"ם לפחות 30 יום לפני מועד תחילת שירות המילואים. 


טפסים להורדה נמצאים  באתר ולת"ם וניתן לקבלם במשרד דקנאט הסטודנטים. 
לאחר קבלת תשובת הוועדה ניתן לערער על החלטתה תוך 7 ימים מיום הדיון. את הערעור ניתן להגיש באמצעות משרד דקנית הסטודנטים.

האקדמיה עושה כל שביכולתה ופועלת בהתאם, בחסות המועצה להשכלה גבוהה, ובהתאם לאמנה שנחתמה בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין התאחדות הסטודנטים. האמנה עוסקת במתן שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים, על-מנת להבטיח שסטודנטים אלה, הנושאים בנטל הביטחון, לא יינזקו בלימודיהם.

מה קורה בבצלאל