Privacy Policy
מדיניות פרטיות
سياسة الخصوصية

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים www.bezalel.co.il  (להלן: "בצלאל" ו-"האתר" בהתאמה).
 2. בצלאל המנהלת והמפעילה את אתר זה מחויבת לפעול בהתאם להוראות הדין ובאופן סביר ומקובל למען שמירה והגנה על פרטיות המשתמשים באתר. בצלאל רואה חשיבות רבה בשמירת פרטיות המשתמשים וכחלק מכך מעגנת זאת במסמך מדיניות זה.
 3. במהלך הביקור באתר וכחלק משירותיו יתכן כי המשתמש יידרש למסור פרטים אישים שונים  (להלן: "פרטים אישיים") הכוללים בין היתר שם, מספר טלפון, כתובת מייל או כל מידע אחר ליצירת קשר. בנוסף לכך, יתכן כי פרטים אישיים של המשתמש ישמרו באופן אוטומטי מעצם השימוש באתר. 
 4. על המשתמש להזין פרטיו באופן מדויק ומהימן. אל למשתמש למסור פרטי צד שלישי  אלא אם כן קיבל את הסכמתו ואת הסכמת בצלאל.
 5. פרטיו האישים של המשתמש ישמשו בין היתר לשם יצירת קשר עמו, העברת מידע ועדכונים שוטפים, משלוח הצעות, צרכים שיווקיים ופרסומיים, צרכים מנהליים, צרכי אבטחה, עריכת סקרים וניתוחים סטטיסטיים, שיפור השירות, מניעת הונאות וכן לשם כל צורך אחר הנדרש לניהולה הפנימי של בצלאל.
 6. בצלאל תציין כי האתר עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) וכן בשירותים של Google Analytics העושה גם הוא שימוש ב"עוגיות" וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, אימות פרטי משתמש, איסוף נתונים סטטיסטים, אבטחת מידע וכן לצורכי התאמת האתר להעדפות המשתמש. 
 7. במקרה בו המשתמש מתנגד או יתנגד בעתיד לשמירת פרטיו האישים, באפשרותו לשלוח בקשה כי הפרטים ימחקו. את הבקשה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל:digital@bezalel.ac.il .
 8. בצלאל שומרת את הפרטים האישיים של המשתמשים, לא תציגם באתר ולא תעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים שיצוינו להלן:
  א. כתוצאה מהדין החל או קבלת צו שיפוטי בנידון.
  ב. קבלת התראה בגין הליך משפטי שאמור להינקט נגד בצלאל עקב פעולות שנעשו ע"י משתמש באתר, לרבות תביעות ו/או טענות ו/או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין בצלאל ובכל עניין המשתמע מכך.
  ג. במקרה של העברת פעילות בצלאל לניהולה של ישות משפטית אחרת יועבר קובץ פרטי המשתמשים לאותה ישות תוך שמירת מחויבות הישות לאמץ את מדיניות הפרטיות של בצלאל כפי שזו מופיעה בתקנון זה ובהסכמה על כל סעיפיה.
  ד. כאשר העניין נדרש לצורך הפעילות השוטפת של בצלאל כגון דרישת חברות האשראי, דרישת ספקי שירותי מחשוב וענן, צוות העובדים, קבלני משנה ו/או כל גוף אחר המשמש כצינור אספקת שירותים לבצלאל. 
  ה. התעורר חשד כי המשתמש באתר עשה בו שימוש לביצוע פעולה שאינה חוקית.
  ו. התעורר החשד כי המשתמש הפר את כללי התקנון או את אחד ההסכמים עם בצלאל או עם מי מטעמה.
  ז. במקרה בו עלה החשד כי המשתמש ביצע מעשה או מחדל העלול לגרום נזק לבצלאל או לכל צד שלישי הקשור לה.
  ח. בכל המקרים שהוזכרו, כל העושה שימוש באתר מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין.
 9. יובהר כי בצלאל נוקטת באמצעים מקובלים וסבירים לצורך שמירה ומניעת העברת פרטים אישים של המשתמשים, ומאבטחת את כל מערכותיה. עם זאת, בצלאל לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה במקרים של חדירה בלתי מורשת של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה. המשתמש לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בצלאל ו/או מי מטעמה במקרה של חדירות כאמור למערכותיה ובכלל זה לאתר.
 10. בצלאל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מדיניות הפרטיות מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי שיערך יהיה תקף מיום פרסומו באתר זה. בצלאל אינה נושאת באחריות לעדכן את המשתמש והמשתמש אחראי לבדוק ולהתעדכן בכל שינוי כפי שיערך.

What's going on at Bezalel