טופס הרשמה מקוון למאגר הספקים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טופס הרשמה מקוון למאגר הספקים

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת הרכש: 

טל' 02-5893330 או במייל

בהמשך לפנייתכם להצטרף לרשימת המציעים התקשרות להלן טופס למילוי הפרטים ובסופו הצהרה:

 

הרשמה למאגר ספקים

של הספק/החברה/המפעל/ העסק
תחומי עיסוק (ניתן לסמן יותר מתחום אחד)

כתובת רשומה

כתובת

כתובת נוספת למשלוח הצעות מחיר והזמנות

כתובת

מורשי חתימה

נא לציין שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות לגבי כל מורשה חתימה

בעל עניין / קירבה משפחתית

הצהרה על בעל עניין ו/או בעל קרבה משפחתית למי מעובדי/בעלי הענין בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
 

אישור ההצהרות הבאות על ידי מורשה החתימה:

הריני לאשר כי ככל שועדת המכרזים של המוסד תפנה אלינו במסגרת הליך זה או אחר, אנו נציג ונמסור העתק של האישורים והמסמכים שידרשו, ככל שהם ברשותנו.
הריני לאשר שציון שמנו ופרטים מזהים אודותינו יופיעו על גבי הרשימה הרלוונטית ויהיו נגישים לעיון הציבור באתר האינטרנט של המוסד.
הריני לאשר כי קראתי את נוהל רשימת מציעים למכרז סגור והנני מסכים לתנאים הקבועים שם.
אנו מצהיר/ים בזאת כי כל הפרטים לעיל שנמסרו על ידי/נו ומופיעים בבקשה הנם מלאים ונכונים.