מנהל אקדמי
الإدارة الأكاديمية
Academic Administration

תקנונים ונהלים של האקדמיה

תקנונים כלליים
תקנון העמותה

תקנוני סטודנטים
תקנון הסטודנטים
אמנת בצלאל ליחסי מורים - סטודנטים  עמוד 1 עמוד 2
אמנת מילואים
מניעת הטרדה מינית
הריון ולידה
נגישות
נוהל מניעת עישון
חוק זכויות הסטודנט כולל התיקונים
*יש לעיין בנוסף בתקנונים  של המחלקות תחת סעיף תקנונים ונהלים בכל מחלקה.

נהלים שימושיים נוספים
נהלי ביטחון ובטיחות - כולל נהלי שימוש בחומרים מסוכנים
נהלי הספריה
שאילת ציוד מהמחסן המרכזי
נוהל כרטיס סטודנט

הנהלים ביחס לידיעת הרמה העברית, פטור מלימודי אנגלית, והכרה בלימודים קודמים מפורטים בהרחבה בתקנון הסטודנטים.

התנהגות בלתי הולמת והפרת משמעת במסגרת הפעילות והלימודים במחלקה ובאקדמיה, עלולה לגרור תלונה מצד מרצה, עובד או סטודנט.
קבילה בכתב תוגש לדיקנית הסטודנטים אשר תעביר את הפניה ליו"ר ועדת המשמעת הרלוונטית, הרשאית, במידה שנמצא ממש בעניין, לפתוח בדיון ובהליכים משמעתיים (ראו תקנון הסטודנטים נספח 1).

ייעוץ בבעיות אישיות ניתן לכל הסטודנטים באמצעות דקנית הסטודנטים. סטודנטים המבקשים ייעוץ במסגרת המחלקה יכולים לקבוע פגישה ישירות עם ראש המחלקה או באמצעות רכזת המחלקה. לעמוד הדקנט
 

מועדי קבלת סטודנטים במזכירות המחלקה ושעות המענה הטלפוני יפורסמו על דלת המזכירות. בכל מקרה, ניתן לשלוח בקשות, הודעות ועדכונים בדוא”ל.
באחריותו של הסטודנט לעקוב באופן שוטף אחר הודעות המזכירות בלוח המודעות ובמסוף הסטודנטים (הודעות על ביטולי שיעור, הנחיות מרשויות האקדמיה השונות ועוד), וכן אחר הודעות בדוא”ל.
באחריות הסטודנטים לעדכן בטופס עידכון פרטים אישיים כל שינוי בפרטי ההתקשרות אליהם.

שיבוץ לקורסי החובה ייעשה במחלקות. שיבוץ לקורסי הבחירה בתוכניות התואר הראשון ייעשה לרוב בהרשמה ממוחשבת לפני תחילת השנה במועדי רישום שנקבעו מראש. בתוכניות התואר השני, ההרשמה תתבצע בימי ייעוץ ורישום המיועדים לכך בחודשי הקיץ. האחריות לעמידה בדרישות תכנית הלימודים היא של הסטודנט. סטודנט חייב לצבור נקודות זיכוי בכל שנת לימודים בהתאם להגדרות התוכנית באותה השנה. סטודנט המעוניין ללמוד מעבר לעומס הלימודים המוגדר חייב אישור של ראש המחלקה, מראש.

סטודנט שנרשם לקורס ומעוניין לבטל או לשנות את הרשמתו, רשאי לעשות זאת במועדים שלהלן:

קורסים שנתיים וקורסי סמסטר א'
ניתן לבטל השתתפות בקורס או להצטרף לקורס אחר המתקיים בסמסטר א' רק במהלך השבועיים הראשונים של שנת הלימודים.

קורסי סמסטר ב'
ניתן לבטל השתתפות או להצטרף לקורס סמסטריאלי, המתקיים בסמסטר ב', רק עד לתום השבוע הראשון של סמסטר ב'.

את השינויים במערכת יש לבצע בתוכנת השינויים או דרך מזכירות המחלקה בלבד. סטודנט שיישנה רישום ללא אישור ממזכירות המחלקה לא יוכל לקבל ציון בעבור הקורס אליו ניגש.

כל הקורסים בבצלאל מתוקשבים במערכת הקוד הפתוח MOODLE.
ניתן לקבל תמיכה והדרכה בשימוש במערכת (למרצים ולסטודנטים)
באמצעות פניה במייל ל moranys@bezalel.ac.il
 

1. קיימת חובת נוכחות בכל הקורסים
(הן במפגשים מקוונים והן במפגשים פיזיים).
הסטודנט חייב להיות נוכח בכל הפעילויות שנרשם אליהן. סטודנט שאינו מקפיד על כך מאבד זכויות לגבי הקורס ועשוי בשל כך גם להיכשל בו.
במקרים מיוחדים (היעדרות בגלל מילואים או מחלה ממושכת או חופשת לידה) רשאית ועדת ההוראה המחלקתית לאשר השלמת חומר חסר בהמשך שנת הלימודים או במהלך חופשת הקיץ. סטודנט אשר נעדר מהקורס מסיבה מוצדקת כמפורט מעלה, נדרש להמציא אישורים מתאימים ולמסרם במזכירות המחלקה, תוך שבועיים ממועד ההיעדרות.

2. בתחילת כל קורס יימסרו על-ידי המרצה תנאי המעבר, דרישות הקורס ולוח הזמנים. חובה לעמוד בכל התנאים, הדרישות ולוח הזמנים. סטודנט המבקש שינוי כל שהוא חייב לקבל אישור ממרצה הקורס. בקשה החורגת ממסגרת הקורס תוגש בהמלצת המרצה בכתב לאישור ראש המחלקה.

בתוכניות התואר השני ניתן לפצל את הלימודים באישור ועדת הוראה, כל עוד אין הדבר נעשה באמצע שנת הלימודים.
סטודנטים בתואר ראשון אינם רשאים לפצל את תקופת הלימודים. במקרים חריגים, באישור ועדת הוראה, ניתן לפצל את הלימודים, כל עוד אין הדבר נעשה באמצע שנת הלימודים. לא ניתן לפצל את הלימודים בשנה א'.
.

ועדת הוראה מחלקתית רשאית להרחיק סטודנטים מלימודים במחלקה אם לא מילאו חובותיהם כמפורט בתכנית הלימודים.
 

1. הפסקת לימודים זמנית הינה זכות הניתנת לסטודנט החל מהשנה השנייה ללימודיו והיא אפשרית רק בסוף יחידת לימודים. ניתן להודיע על הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא ללא הנמקה.

2. סטודנט המעוניין להפסיק לימודיו ישלח הודעה בכתב למזכירות המחלקה (למועד ההודעה יש השפעה על חיובי שכר הלימוד. פרוט מועדי החיוב, בהנחיות לשכר הלימוד המפורסמות).
ככלל, בתוכניות התואר השני על הסטודנט להשלים את חובותיו לתואר תוך 4 שנים מיום תחילת לימודיו ובתוכניות התואר הראשון, על סטודנט להשלים את חובותיו לתואר תוך 7 שנים מיום תחילת לימודיו (8 בארכיטקטורה).
בקשה לארכה מעבר לתקופה זו מותנית באישור הועדה האקדמית העליונה.

סטודנט המבקש לשוב ללימודים לאחר הפסקה, יגיש בקשה ודמי רישום כפי שייקבעו, באמצעות המזכירות האקדמית, אל ועדת ההוראה, לשוב ללימודים.
על הסטודנט המפסיק את לימודיו יחולו כל החובות שיתווספו לתכנית הלימודים בזמן ההפסקה - אם יהיו כאלה.
ועדת ההוראה רשאית להוסיף חובת קורסים עבור שנות לימודים קודמות ו/או לדרוש מן הסטודנט לחזור על קורסים שכבר עשה.

סטודנטים לתואר שני שסיימו בהצלחה את הלימודים אך מסיבה כלשהי לא השלימו חובותיהם, יהיו רשאים לחזור ללימודים לצורך השלמתם לקבלת תואר, עד 4 שנים מיום התחלת לימודיהם, או באישור הוועדה האקדמית העליונה.
סטודנטים לתואר ראשון שסיימו בהצלחה את הלימודים אך מסיבה כלשהי לא השלימו חובותיהם במחלקה או בלימודים עיוניים, יהיו רשאים לחזור ללימודים לצורך השלמתם לקבלת תואר, עד 7 שנים (8 ארכיטקטורה) מיום התחלת לימודיהם, או באישור הוועדה האקדמית העליונה.

במתן ההערכות יילקחו בחשבון הנתונים הבאים: יכולת תפישה וחשיבה, הגשה וביצוע טכני, הגדרת נושאים, תהליכי עבודה, פתיחות ומקוריות, דמיון והעזה, יצירתיות, תושייה, יכולת ביטוי חזותי, התמדה, ניסיוניות, עיצוב, השתתפות והתקדמות.
המרצה יגיש ציונים לכל הסטודנטים הרשומים בקורס תוך שבועיים מסיום הקורס בלימודים המעשיים. בקורסים העיוניים יינתן ציון על עבודות סמינר תוך 6 שבועות מיום הגשתו, תוך 4 שבועות לפרו"ס ו-3 שבועות לכל שאר סוגי המטלות. ככלל, ניתן להשלים עבודה ו/או לשנות ציון רק עד סוף שנת הלימודים. לשינוי ציון או דחיית הגשה נקבע מועד מיוחד, אשר יקבע על ידי המחלקה. הסטודנט אחראי לבדוק את תקינות רישום ציוניו במהלך שנת הלימודים במסוף הסטודנטים או במזכירות המחלקה.

ציון עובר
בהיעדר הנחיה אחרת, יהא ציון העובר ציון 55. חישוב הניקוד הניתן לתלמידי המחלקה שהשתתפו בקורסים במחלקות אחרות, נעשה על-פי הנהוג במחלקה המארחת.
נוהל ערעור על ציון - ראו תקנון הסטודנטים.

על פי הוראות האקדמיה, זכאי כל סטודנט לאישורים הבאים, בשפה העברית, במסגרת שכר הלימוד, וללא חיוב נוסף:
1. מערכת שעות
2. גיליון ציונים
3. אישור לימודים
4. אישור זכאות לתואר
5. תעודת בוגר
כמו כן, רשאי סטודנט לבקש אישורים נוספים, במהלך לימודיו, בשפה האנגלית, לצורך הגשת בקשה לצאת לחילופי סטודנטים וזאת ללא תשלום נוסף.
בוגרי האקדמיה וסטודנטים לשעבר, המבקשים אישורים אחרים (כגון אישור על שעות אמנות או אישורים בשפה האנגלית), יחויבו בהתאם.
למעבר לבקשה לרשומת לימודים (בוגרים)

על פי החלטת סנאט האקדמיה, הממוצע המשוקלל במחלקה, בצירוף ממוצע הציונים המשוקלל של הלימודים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית במהלך כל שנות לימודיו של הסטודנט באקדמיה, יהיה הקריטריון להבחנה בין תואר בוגר, תואר בוגר בהצטיינות ותואר בוגר בהצטיינות יתרה.
שקלול הממוצע בתואר ראשון ייערך לפי החלוקה הבאה: 80% ממוצע הציונים בלימודים המחלקתיים ו-20% ממוצע הציונים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. שקלול הממוצע בתוכניות התואר השני מפורסם בפרקי התוכניות השונות.

בוגר בהצטיינות יוענק לבוגר בצלאל שממוצע ציוניו המשוקלל הסופי הוא 90-94, ובלבד שסך הבוגרים בהצטיינות לא יעלה על 10% מסך הסטודנטים המסיימים באותה מחלקה, באותה שנה. על אף האמור לעיל, במקרים בהם לא נמצאו לפחות 5% מהבוגרים זכאים לתעודת בוגר בהצטיינות באותה מחלקה באותה שנה, תוענק תעודת בוגר בהצטיינות לסטודנטים המסיימים בממוצע משוקלל הנמוך מזה, וזאת עד ל- 5% מסך המסיימים על פי ממוצע ציוניהם המשוקלל.

בוגר בהצטיינות יתרה יוענק לבוגר בצלאל שממוצע ציוניו המשוקלל הסופי הוא 95-100, ובלבד שסך הבוגרים בהצטיינות לא יעלה על 5% מסך הסטודנטים המסיימים באותה מחלקה, באותה שנה.

ראו הגדרה בתקנון הסטודנטים. קורסי הבחירה יהיו פתוחים גם לסטודנטים מן החוץ, אם יימצא מקום והמועמדים יתאימו ברמתם ובציפיותיהם לקורסים המבוקשים, ובתנאי שיהיה ברשותם ציוד מתאים ואפשרות עמידה במטלות הקורס מחוץ לאקדמיה. על הסטודנטים לדעת שמסגרת לימודיהם אינה פורמאלית וכי אין המחלקה נותנת אישורים על הישגים או על מסגרת עבודתם. מספר המשתתפים בכל הקורסים מוגבל ולכן רצוי להקדים ולהירשם.

ראו נוהל "זכויות יוצרים" בנספח לתקנון הסטודנטים
 

נוהלי עבודה ובטיחות בסדנאות, ובמעבדות לצילום, ואולפן צילום וקול (ראו בהרחבה בתקנון הסטודנטים)
נהלי עבודה אלו נועדו בין היתר למנוע אסונות ו/או השחתת ציוד ו/או חומרים ו/או עבודות.
1. כל סטודנט המתחיל את לימודיו בבצלאל נדרש לעבור סדנת בטיחות המתקיימת עם פתיחת שנה"ל, כפי שיפורסם במחלקות השונות. ההשתתפות בסדנא זו הינה תנאי בסיסי ומקדים לעבודה בסדנאות השונות במעבדות ובאולפני הצילום.
2. על הסטודנט לפעול על פי הוראות הבטיחות שמופיעות בחוברות הבטיחות שנמסרה במהלך ההדרכות בשנה א' ובנוסף ע"פ שלטי הבטיחות הפזורים ברחבי האקדמיה ובסדנאות ומעבדות האקדמיה.
3. לפני כל פעולה אשר מתבצעת בסדנאות ומעבדות האקדמיה ,על הסטודנט לוודא כי הוא מכיר את תהליכי העבודה הנדרשים לביצוע עבודתו ולרענן לעצמו את כל כללי הבטיחות.
4. כל פעולה חדשה, שביצועה אינו מוכר לסטודנט אסורה בהחלט. במידה ואינו מכיר עליו לפנות לממונה הסדנה לקבלת הדרכה נוספת
5. המעבדות והסדנאות זמינות לרשות כל הסטודנטים במסגרת לימודיהם באקדמיה ולצורך לימודיהם בלבד, והכל כמפורט בתקנון הסטודנטים.
6. זמני פתיחת המעבדות והסדנאות השונות יפורסמו מעת לעת. יש לוודא זמני עבודה במערכת ולתאם עם האחראים על הסדנאות והמעבדות באותו זמן.
7. זכות הקדימה לעבודה ב"מעבדות" ובסדנאות תינתן לסטודנטים בשיעור פרונטאלי, והכל בתיאום המרצה ובאחריותו.
8. המעבדות והסדנאות יהיו פתוחות לעבודה עצמית של סטודנטים מהמחלקה ומהאקדמיה. וכן בוגרי קורסים בסיסיים, מבואות או בעלי הכשרה מתאימה, באישור האחראים/ממונים במקום.
9. סטודנטים העובדים במעבדות, חייבים לשמור על המתקנים והציוד על תקינותם וניקיונם, לעמוד בלוחות הזמנים של העבודה במעבדות ושל השאלת הציוד ולהישמע להוראות האחראים.
10. בגמר העבודה יש לדאוג להחזרת הציוד למקום, לסידור מקומות העבודה וניקיונם, וכן לסגירת חיבורי מים וחשמל.
11. אין לעשן ו/או לאכול במעבדות ובסדנאות.
12. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות בשימוש במתקני החשמל ו/או כל מתקן שעלול להוות סיכון כתוצאה משימוש לא נכון ו/או זהיר.
13. יש לשמור על הפרדה מלאה בין משטחים יבשים ורטובים במעבדות ובסדנאות.
14. על הסטודנטים העובדים במעבדות ובסדנאות לשמור על כללי בטיחות ובריאות בעבודה, להימנע מסיכון ופגיעה באחרים. בכלל זה אין לבצע פעילות, תהליכי עבודה או הפעלת ציוד ללא היכרות או הכשרה מוקדמת. אין לבצע פעולות או תהליכי עבודה המסכנים את הזולת והסביבה (חשמל גלוי, אש, גז, מים וכד'), אין להשתמש במכשירים או בציוד מסוכן ללא הכשרה מוקדמת ו/או ובניגוד להוראות הבטיחות.
15. בכל בעיה / שאלה / ספק, יש לפנות מיידית לאחראי הבכיר בזמן ובמקום - עובד, טכנאי, מדריך, מרצה או ראש המחלקה.
16. על כל סטודנט לזהות עצמו באמצעות תעודת סטודנט לבקשת נציג בצלאל אשר ידרוש זאת ממנו.
17. בבצלאל מותקנות מצלמות גלויות וסמויות ברחבי האקדמיה בכלל ובמעבדות בפרט זאת לצורכי שמירה על הציוד ולפי דרישת חברות הביטוח.
18. בעצם עבודתו של הסטודנט במעבדות הוא מצהיר כי קרא את הנהלים הנ"ל והוא מסכים להם.
19. סטודנט אשר לא יעבוד ע"פ נהלים אלו יועבר לטיפול משמעתי.
20. ניתן לפנות בכל בעיה, שאלה למנהל הסדנאות, בטיחות וביטחון
02-5893266.

מנהל הביטחון באקדמיה ממונה על כל נושאי הביטחון ובכללם העברת נהלים לגבי תאום טיולים, סיורים, אירועים מיוחדים, מסיבות, חרום ושגרה. בכל מחלקה קיימים ממוני סדנאות ורכזות מנהליות הבקיאות בנושאים הרשומים לעיל.
בנוסף בכל מחלקה תודרכו מספר סטודנטים בנושאי הביטחון, ומתמצאים בנהלים ובהתנהגות בעת חירום.

סטודנטים באקדמיה מקבלים אפשרות להיכנס עם רכבם לפריקת ציוד בלבד למשך 40 דקות. סטודנטים שלא יוציאו את רכבם בזמן הנקוב, יוחרם כרטיס הסטודנט על ידי בטחון האוניברסיטה העברית וקבלתו בחזרה תתאפשר רק לאחר תשלום קנס כמפורט באתר בצלאל בעמוד התקנון.

סטודנט הרוצה להכניס נשק לקמפוס, מחויב בהצגת תעודה מהמשטרה /משרד הפנים/צבא וכד' לנשיאת נשק.

בשעות היום ניתן לפנות לבעלי התפקידים באקדמיה עד השעה 16:00 לאחר שעה זו נמצאים בכל הקמפוסים תורני הביטחון שתפקידם לנהל כל אירוע חרום.

קמפוס הר הצופים
בטלפונים הבאים
052-3862708 | 052-3862718
057-7769856 | 057-7769857.

קמפוס בצלאל 1
057-7769858

האקדמיה בצלאל משקיעה רבות בנושא הדרכות הבטיחות לסטודנטים במחלקות השונות.
בתחילת כל שנת לימודים במסגרת "שבוע הערכות לשנה א'" האקדמיה תקיים הדרכות לכלל ציבור הסטודנטים המתחילים שנה א'. ההדרכות יהיו עיוניות ומעשיות בסדנאות ומעבדות השונות. הדרכות אלו הינן חובה.סטודנט שלא ישתתף בהדרכות במסגרת שבוע הערכות יופעלו כנגדו סנקציות אקדמיות ומנהליות.לצורך השלמת ההדרכה יחוייב הסטודנט בתשלום. במהלך חודש ספטמבר ישלח זימון לכל המתחילים שנה א' הכולל סילבוס עם חומר הלימוד ושעות ההדרכה. במהלך שנות לימודיו של הסטודנט באקדמיה, הסטודנט יעבור רענון בנושא הבטיחות, הדרכות אלו הינן חובה.