בינלאומיות
بتسلئيل العالمية
Bezalel International

חילופי סטודנטים

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים נחשבת למוסד מוביל בתחומו בעולם, ורואה עצמה חלק מרשת גלובלית של מוסדות לימוד המקיימים ביניהם קשרים מקצועיים ואישיים ארוכי-שנים. במסגרת קשרים אלה, בצלאל מובילה תכנית רחבה במיוחד לחילופי סטודנטים, תוך שיתוף פעולה עם למעלה מ-180 מוסדות אקדמיים מהטובים בעולם, מאסיה, מאירופה, מארה"ב, מדרום אמריקה ועד אוסטרליה. 
במסגרת התכנית זוכים כרבע מהסטודנטיות והסטודנטים בבצלאל לטוס לסמסטר אחד של לימודים באקדמיה מקבילה בעולם – וכך להחשף לתרבויות עיצוביות מגוונות ולגישות מקצועיות שונות מרחבי העולם.

לרשימת המוסדות האקדמיים בחו"ל

סטודנט המעוניין לנסוע לחילופים במוסד שאיננו מופיע ברשימה, נדרש לאסוף חומר רלוונטי על אותו המוסד ולהביאו לאישור ראש המחלקה. לאחר אישור ראש המחלקה יש להעביר למשרד חילופי הסטודנטים להמשך תאום עם המוסד. את התהליך יש להתחיל כבר עם פתיחת שנה"ל.

מידע כללי

חילופי סטודנטים – סמסטר של לימודים וחשיפה למוסד לימודים מוביל בעולם.

תכנית חילופי הסטודנטים פתוחה לסטודנטים ולסטודנטיות בשנה ג' של לימודי התואר הראשון בכל המחלקות, ובמחלקה לארכיטקטורה – לתלמידי שנה ד'. חילופי הסטודנטים יתקיימו בשני הסמסטרים, אלא אם נקבע אחרת על ידי המחלקה. כל מחלקה תמליץ על לא פחות מ-20% מגודל המחזור. מספר היוצאים והיוצאות לחילופים ייקבע סופית בהתאם לאפשרויות שיבוץ הסטודנטים במוסדות המקבילים בחו"ל.

סטודנטים בתכניות התואר השני יכולים להקדיש סמסטר אחד בשנה השנייה ללימודיהם לחילופים, וללמוד באקדמיה מקבילה בעולם. 
לתכניות השונות לתואר שני ישנן תנאים נוספים ליציאה לחילופי סטודנטים, הנובעים מחלוקת עומס הלימודים בכל תכנית. התכנית לתואר שני באמנויות מאפשרת לצאת לחילופים רק בסמסטר א' של השנה השנייה; בתכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי, ניתן לצאת לחילופים רק בשנה השנייה ללימודים. סטודנט שיבחר לעשות זאת לא יוכל להגיש פרויקט מסכם באותה שנה ויהיה עליו לפרוס את לימודיו על פני יותר משנתיים.

 

מידע טכני ומנהלי על חילופי הסטודנטים

סטודנטיות וסטודנטים המשתתפים בתכנית החילופים ישלמו שכר לימוד לבצלאל ולא ישלמו כל שכר לימוד למוסד אליו הוא יתקבלו במסגרת החילופים. ההוצאות היחידות עבורן יידרשו לשלם הן עבור חומרים, ציוד, מעבדה, ביטוח ודמי הרשמה, כפי שנדרש על-ידי המוסד המארח. .
מסגרת החילופים היא לסמסטר אחד בלבד. בתום תקופת החילופים מתחייב הסטודנט לחזור לאקדמיה. לא ניתן לצאת לשנת חופש מיד לאחר תקופת החילופים.

סטודנטיות וסטודנטים המבקשים לצאת לחילופים מחוייבים ללמוד שנת לימודים אקדמית מלאה:

 • היוצאים לחילופים בסמסטר א' מחויבים לשוב ללימודים בסמסטר ב' באקדמיה.
 • היוצאים לחילופים בסמסטר ב' מחויבים לשוב ללימודיו באקדמיה בסמסטר א' בשנת הלמודים העוקבת.

סטודנט או סטודנטית אשר יפסיקו את לימודיהם בתום תקופת החילופים, ויבקשו בעתיד לשוב ללימודים בבצלאל, לא יוכרו נקודות הזכות אשר נצברו בתקופת החילופים וחזרתם תהיה מותנת בהמלצת ועדת הוראה ובאישור ועדה אקדמית עליונה.

טטודנט המבקש להשתתף בתכנית יפנה את בקשתו למזכירות המחלקה במועדים אשר יפורסמו. הבקשה תכלול רישום עדיפויות לשיבוץ במסגרת תכנית חילופי הסטודנטים. רישום העדיפויות לשיבוץ נעשה מתוך רשימת בתי הספר אשר בינם ובין בצלאל קיים הסכם חילופי סטודנטים. מידע על בתי הספר ניתן להשיג באתר האינטרנט של האקדמיה באמצעות קישורים לאתרי המוסדות השונים.
ועדת ההוראה של כל מחלקה תבחר ועדת משנה מטעמה, אשר תפקידה יהיה למיין את המועמדים ליציאה לחילופי סטודנטים. לא ניתן לשנות את הבקשה לאחר הגשתה.

הקריטריונים לבחירת הסטודנטים המתאימים (בלימודי התואר הראשון)

קריטריון חובה (מהווה 60% מהשקלול הכללי):
ממוצע ציונים בשלושה הסמסטרים שקדמו להגשת הבקשה (בכפוף לאילוצי הלוח האקדמי).

קריטריוני רשות (מהווים 40% מהשקלול הכללי):
א. ציון על הגשת פורטפוליו/תיק עבודות
ב. ציון שיינתן ל"הצהרת הכוונות" של הסטודנט.
ג. קריטריון נוסף על-פי החלטת ועדת ההוראה המחלקתית.

הוועדה תיתן ציון עבור כל אחד מן הקריטריונים המשמשים לבחירת המועמדים לחילופי סטודנטים. בגמר עבודתה תשקלל הוועדה את כל מרכיבי הציון ותדרג אותם על-פי גובה הציונים. על-פי המכסות שנקבעו למחלקה תוכן רשימה: "התקבל", "נדחה" ו"לא עבר את תנאי הסף".

תנאי הסף
התנאים הבאים הם תנאים שחובה לעמוד בהם, במצטבר:
א. סטטוס הסטודנט - "מן המניין" שאינו במעמד "על תנאי"
ב. עמידה בכל החובות בקורסי החובה המחלקתיים
ג. מילוי כל החובות במחלקה לתרבות חומרית וחזותית.
ד. פטור מלימודי אנגלית.

ההחלטה בנוגע ליציאה לחילופים היא בלתי הפיכה. האקדמיה רשאית לחזור בה מההחלטה רק במקרים חריגים בהם חל שינוי מהותי במצב לימודי הסטודנט או בשל בעיית משמעת שלא הייתה ידועה לוועדה בעת אישור יציאתו לחילופים. סטודנט או סטודנטית אשר יבטלו את מועמדותם לאחר הגשתה, לא יוכלו לצאת לחילופי סטודנטים בהמשך לימודיהם בבצלאל ויוטל עליהם לשלם דמי טיפול בסך 500 ₪.

סטודנט שהתקבל לתכנית חילופי הסטודנטים משובץ על-פי עדיפויותיו ובהתאם לאפשרויות, על-ידי המשרד לחילופי הסטודנטים. 

 • קבלת הודעה על שיבוץ ועל רשימת המסמכים הנדרשים לצורך קבלה במוסד בחו"ל. 
 • קבלת פרטים על תהליך הרישום למוסד שעל הסטודנט להשלים. 
 • עד הקבלה למוסד, ההתקשרות עם המוסד נעשית באמצעות רכזת החילופים.  
 • קבלת הודעה על קבלתו / אי קבלתו של המועמד לחילופים למוסד בחו"ל. 

חשוב לדעת: לא כל הסטודנטים מתקבלים לתכנית החילופים גם אם שובצו למוסד על ידי בצלאל. יש להמתין להודעת הקבלה הסופית טרם התחלת התארגנות לנסיעה.

היציאה לחילופים מחייבת ביטוח רפואי לכל תקופת השהות. על הסטודנט למסור למשרד החילופים בבצלאל אישור על ביטוח רפואי לכל תקופת השהות. אי הצגת האישור על הביטוח הרפואי  יגרור ביטול השתתפותו של הסטודנטית או הסטודנט בחילופים. הודעה מתאימה תימסר למוסד בחו"ל.

אישור וחתימה על הסכם עקרונות ונוהלי חילופי הסטודנטים שבין האקדמיה לבין הסטודנט. המסמך כולל את הסידורים הבאים:
א. אשרת כניסה לארץ היעד.
ב. אישור הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו לשנת הלימודים בה יצא הסטודנט לחילופים.
ג. אישור מן הספרייה ומחסן ציוד.
ד. טופס החתמה מחלקתי בנוגע למועדי ההגשות במקצועות המחלקתיים.
ה. טופס החתמה בנוגע למועדי הגשות לתרבות חזותית וחומרית.

 • על הסטודנט לבנות לעצמו את תכנית הלימודים לאותו סמסטר. 
 • לשלוח עותק של המערכת באמצעות הדוא"ל למזכירות מחלקתו.
 • לוודא שתכנית הלימודים שבנה אושרה על-ידי ראש המחלקה (האישור יישלח לסטודנט בחזרה על-ידי המחלקה). 
 • תכנית הלימודים במוסד החילופים תקביל בהיקפה ובתכניה לתכנית הלימודים הנלמדת במחלקה בבצלאל, כפוף למבנה הלימודים הנהוג במוסד המארח.
 • התנהגות בלתי הולמת במהלך השהות במוסד החילופים, תידון עם שובו של הסטודנט בוועדת המשמעת המחלקתית.
 • על הסטודנטית או הסטודנט לתעד את העבודות שהגישו במהלך תקופת החילופים, על-מנת להראותן לראש מחלקתו, להביא עותק מהעבודות העיוניות שהוגשו וגיליון ציונים המפרט את לימודיו במקום. 
 • עם שובם עליהם למלא טופס דיווח על החילופים ולקבוע פגישה עם ראש המחלקה בה יציגו תיק עבודות וגיליון ציונים, על פיהם יקבלו את נקודות הזיכוי.
 • ראש המחלקה מוסמך להעניק מקסימום 12 נ"ז (ללא ציון) אך יוכל לתת פחות נ"ז על-פי שיקול דעתו ובהתאם לקורסים שנלמדו ולציוניהם. מקרים חריגים יידונו בוועדה האקדמית העליונה.

הזיכוי במחלקה לתרבות חזותית וחומרית ייעשה באופן דומה, תוך הצגת העבודות שהוגשו במוסד החילופים או העתקיהן. מקרים חריגים יידונו בוועדה האקדמית העליונה.
מקובל כי סטודנטיות וסטודנטים השבים מחילופים, מציגים את עבודותיהם והתרשמויותיהם בפורום כיתתי או מחלקתי.