מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של התרבות החזותית והחומרית. מקוון | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של התרבות החזותית והחומרית. מקוון

קוד
1230002
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 11:30

הקורס יעסוק בגישות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות לתרבות חזותית וחומרית. נמפה את הגישות השונות לדימוי ולאובייקט באמצעות צלילה לתפקידים ולפונקציות השונות של התרבות החזותית והחומרית בזירות חברתיות שונות (מזון, ביגוד, ריהוט), בתנאים חברתיים שונים (פרקטיקות, יחסים, ריטואלים) ובהקשרים חברתיים שונים (אתני, לאומי, גזעי). באמצעות הניסיון להגדיר את האופנים בהם הדימוי והאובייקט ממלאים צרכים חברתיים, ננתח את ערכם הסימבולי ואת האופנים בהם הם משתתפים בהבניית הסדר החברתי, המבנה החברתי, והגדרת הזהות. בנוסף, נבחן את ההשפעה של הדימוי והאובייקט על ערכים, מוסר וסוגיות של אי שוויון. פרטי הקריאה יכללו חיבורים מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה וכן אתנוגרפיות עכשוויות העוסקות בתרבות הקפיטליסטית המערבית.