היסטוריות של האמנות המערבית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

היסטוריות של האמנות המערבית

קוד
1230001
שעות אקדמיות
60
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 11:30 - 13:00

קורס זה יוקדש לעיון בתולדות האמנות המערבית החל במאה השביעית לפנה"ס וכלה בימינו. כל אחד מהפרקים יילמד תוך בחינת זיקתה של האמנות הן לאירועים, לתרבות ולהלכי הרוח התקופתיים ו/או האישיים הן לאמנות העבר. כמו כן, לאורך כל הקורס תוצג אפשרות השפעתה של האמנות המערבית בפרק הזמן הנדון על האמנות והתרבות החזותית בעת החדשה (כולל זו העכשווית). הקורס יבקש לבחון את תולדות האמנות המערבית כאסופה של נרטיבים שונים, לעתים מנוגדים, המייצגים תפיסות היסטוריות והיסטוריוגרפיות מגוונות.