שיטות במחקר פנומנולוגי: מבוסס אובייקט | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיטות במחקר פנומנולוגי: מבוסס אובייקט

קוד
9400274
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

שם הקורס התמטי: כלי עבודה. אופי המחקר: פואטי, פנומנולוגי ופרשני.

פנומנולוגיה היא גישה המבקשת להתבונן בעולם באמצעות ההתנסות של האדם בעולם. הפילוסוף אדמונד הוסרל, שטבע את המושג, ראה בפנומנולוגיה דרך למידה באמצעות התנסות. הפילוסוף מרטין היידגר, ששאל את המושג מהוסרל הוסיף על ההתנסות את המשמעות. האדם מתבונן בעולם דרך המשמעות שהוא נותן לו, ודרך השפה שקובעת את הזיקה שלנו אל הדברים. על פי היידגר, הפואטיקה היא האמצעו של הפנומנולוגיה לחשוף את העולם על כל פרטיו. במהלך הקורס יילמדו יסודות של הפילוסופיה הפנומנולוגית ושל המחקר הפואטי במטרה להעניק כלי מחקר רגישים לעבודה עם חפצים. בין הכלים שיילמדו: התבוננות, שאילת שאלות, איסוף מידע בדרכים מגוונות (שיטוט, תצפית, ראיונות, התנסות מעשית), מיון ופרשנות פואטית של המידע שנאסף. כלים אלו יופעלו באופן רפלקטיבי, הן כלפי החפץ הנחקר והן כלפי עבודת הסטודנט עצמה. באופן זה הם יאפשרו לסטודנטים להתנסות בעבודה רבת שכבות מול האובייקטים, ולזהות - מעבר לצורה ולפונקציה - את הרבדים הפואטיים, התרבותיים, הלשוניים והאישיים של היחסים בין היוצר והחפץ. הסטודנטים יממשו את שיטות המחקר באופן מעשי, באמצעות מחקר אישי. נושא הקורס יהיה השנה "כלי עבודה", והסטודנטים יתבקשו לבחור כלי אחד ולהתנסות בו באמצעות משימות עוקבות ותיעודן ביומן מחקר לכל אורך השנה. המשימות ישלבו בין מהלך עיוני ומעשי, ויאפשרו התנסות בתהליך מחקרי מקיף. כלי המחקר שיילמדו בקורס מתאימים ליישום בכל תחום, ומהווים כלי עבודה בפני עצמן, לזיהוי השפה התרבותית והאישית שבתוכה אנחנו מתקיימים ופועלים.