קורס בחירה: שימור ביקורתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: שימור ביקורתי

קוד
70307
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 11:30 - 13:00

הקורס 'שימור ביקורתי' עוסק בלימוד המרחב המקומי מנקודת מבט של שימור מורשת תרבות, מתוך גישה  ביקורתית ותוך התמקדות בידע המקצועי – תיאורטי ופרקטי/מעשי והכרות עם השיח העכשווי בתחום. גישה זו של שימור ביקורתי צומחת/מונעת מהתייחסות ישירה לירושלים ומההכרה כי המרחב העירוני בו אנחנו פועלים הוא מרחב של מורשת במחלוקת. תוכן הלימודים נשען, בין היתר, על ידע של גופים מקצועיים בהם "האגודה ללימודי שימור ביקורתי" (Association of Critical Heritage Studies - ACHS) המפנה את תשומת הלב להיבטים מורכבים של שימור המורשת שמגויס לטובת: "לאומיות, אימפריאליזם, קולוניאליזם, אליטיזם תרבותי, ניצחון מערבי והדרה חברתית המבוססת על מעמד ומוצא אתני".) הצהרת גוטנברג, 2012).