סטודיו 3 - בלוק | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 3 - בלוק

קוד
7104
שעות אקדמיות
135
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 17:00

סטודיו 3 מאפשר לסטודנט לחוות תהליך עבודה רציף ושיטתי של פיתוח רעיוני ומבני של פרויקט אדריכלי בקני מידה שונים מתחילתו ועד סופו, תוך שהוא משתמש במגוון כלים ומדיומים, ומייצר דרכם אמירה ביקורתית ואישית. תהליך התכנון יתגבש ברצף תרגילים שראשיתו תכנון של יחידה אוטונומית, והמשכו בהרחבתה לסביבה קיימת. במרכזו של הסמסטר עומד מושג ה'מגורים' על משמעויותיו השונות. דרך שלושה קני מידה במקביל: הרחוב, הבלוק העירוני ויחידת המגורים הבסיסית, יבצעו הסטודנטים אוסף פעולות התבוננות, תיעוד, ניתוח ותכנון שיאפשרו לזנוח את תפיסת ה'בית' כמושג וכאובייקט, ולייצג את המונח 'לגור' (habitare) כשטף של אירועים, ריטואלים, מקומות ותכנים. כל אלה יהוו ארגז כלים ונקודת מוצא להגדרה מחודשת, אישית ורלוונטית לאופן בו אנו חיים. דרך סדרה של תרגילים ממוקדים, יעסקו הסטודנטים בניתוח מקרי בוחן מוכרים לאורן של פריזמות שונות: יחס לטופוגרפיה, לנוף, לאקלים ולרחוב, לדפוסי השימוש במרחבים השונים, למערכות התנועה, מבנה השלד, הסטרוקטורה ותכונות המעטפת, כמו גם היבטים של יחסי עבודה-מנוחה, פרטי-ציבורי, שירות-עיקרי, היררכיות בין משתמשים/מתגוררים, מיקומם של אובייקטים/חפצים/רהיטים וכד'. את כל אלה ננסה להסביר דרך מודלים אדריכליים אשר התפתחו מאידיאולוגיות אוניברסליות מחד, ומצבים מקומיים וייחודיים מאידך. במקביל, יערך תהליך מובנה של ניתוח סביבה עירונית אשר יכלול איסוף, מיפוי, עיבוד, והצגה של נתונים אודותיו. ניתוח האזור יוביל לזיהוי מערכות תפקודיות שונות, תשתיות, ותופעות עירוניות אשר יובילו בתורם לזיהוי של דילמות תכנוניות וסוגיות עיצוביות מקומיות. אל כל אלה הסטודנטים יגיבו בגיבוש "בריף תכנוני" והתמקמות באתר ספציפי לצורך מימושו.