קורס בחירה: עבודה כתובה בהנחיה אישית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: עבודה כתובה בהנחיה אישית

קוד
70318
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 11:30

העיר הישראלית בת זמננו מתקיימת, בדומה ליתר ערי העולם, על הציר שבין המקומי לעולמי ומגלמת בתוכה דיאלקטיקות מורכבות של מאפיינים וזהויות . בקורס נדון ב שורה של סוגיות אגב העיר הישראלית בהופעותיה הממשיות, שאלות של מקום, לאום, חברה, כלכלה, סביבה ותרבות. נסתכל על העיר בהקשריה אלה מנקודת המבט של ההווה, עם הפנים לעתיד. במוקד הדיון יעמדו היחס בין המרחב הפיזי לחברתי וזיקותיהם הטכנולוגיות וייבחנו השלכות פעולותיהם של בני האדם כקיבוצים שונים על סביבתם. תופעות ממשיות במרחב העירוני הישראלי ישמשו להמחשת הדיון התאורטי. הדיון ילווה בקריאה מתוך טקסטים הגותיים שעניינם העיר בכלל והעיר הישראלית. מבנה השיעור: הצגת הנושא הכללי, הקשרו הישראלי, מקרה מבחן. הדיון בעזרת טקסט כללי ו/או מקומי