RE-THINK and RE-CYCLE | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

RE-THINK and RE-CYCLE

קוד
50010933
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

בארונות המטבח כוסות וצלחות שלא בשימוש וזכוכית זרוקה בכל מקום, אנחנו רק צריכים לבחור.׳

שיעור זה מיועד לסטוּדֶנטים בזכוכית וקרמיקה. נעבוד על פרויקטים בהם נמחזר 

.קרמיקה וזכוכית כאחד. נבחן דרכים ואפשרויות לשנות את הצנצנת ,הספל הבקבוק או הצלחת המקוריים

כדי לבטא רעיון אישי למצוא שימוש חדשני ולהגיע לחיבורים בין חומריים,

נלמד שימושים בהמסה מחדש, שימוש בדקלים ,התזות חול, חיתוכים מיוחדים, שבירה והדבקה , נחשוב ונבצע מיחזור חפצים 

מקוריים אשר יוצרו בתעשייה וניתן להם חיים אחרים .