Photoshop/Illustrator | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Photoshop/Illustrator

קוד
674057
שעות אקדמיות
45
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

ILLUSTRATOR / PHOTOSHOP (ח) שנה א' סמסטר א', 1 נ"ז מרצה: שמי תומר הקורס יתמקד בהקניית כלים דיגיטליים להמחשה. במהלך הקורס ילמדו שתי תוכנות: Adobe Illustrator מבוא כללי על התוכנה ומושגי יסוד, יצירת אלמנטים גראפיים בסיסיים ושילוב צורות לצירת מודל, בניית מסלולים ופעולות שינוי, עריכת צבע בתוכנה: הגדרות מילוי וקו, עריכה וסידור מלל בסיסי, חלון השכבות, מושגי יסוד בדפוס ואינטראקציה עם תוכנות אחרות כגון 3D Studio Max ,Flash ,Photoshop ו- Maya. Adobe Photoshop מבוא כללי ומושגי יסוד בכל הנוגע לעיבוד תמונה, הכרת ממשק העבודה הכולל חלונות, תפריטים, תיבות כלים. לימוד הפקודות הבסיסיות, כלי הציור והעריכה, עבודה בשכבות, עריכה בסיסית של צבע בתמונה, מלל ואפקטים על מלל, ריטוש תמונה, שימוש בפילטרים ואינטראקציה עם תוכנות אחרות.