תיאוריה וביקורת בתכנון ערים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תיאוריה וביקורת בתכנון ערים

קוד
730772031
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 11:30

הקורס יעסוק בהתפתחות התכנון העירוני המודרני תוך התייחסות לתכנון כאל תוצר תרבותי, חברתי ופוליטי המשקף את תקופתו. זהו ניסיון בקריאה מחודשת בתולדות התכנון העירוני המודרני, מתוך מטרה לייצר היסטוריה כוללנית, מודעת וביקורתית ומתוך הבנה כי ההיסטוריון (שהוא לרוב, מתכנן בעצמו) משחק תפקיד חשוב בעיצוב הזיכרון והתודעה של הדיסציפלינה. במהלך הקורס נסתמך על החלוקה המקובלת כיום בספרות, לפיה ניכרות בתכנון העירוני המודרני ארבע תקופות עיקריות. בכל תקופה נתחקה אחר רעיונות מרכזיים ודמויות מפתח ונדון בטקסטים תכנוניים בולטים ובתכניות חשובות. נבחן את התפתחות הביקורת על המחשבה התכנונית בתקופות השונות תוך התמקדות בשיח הפוסט-קולוניאלי ותרומתו לתכנון. לסיכום נסקור את הדילמות המרכזיות הניצבות בפני התיאורטיקנים של התכנון היום. במסגרת הקורס יערכו התלמידים הכרות מקיפה עם התפתחות המחשבה התכנונית מראשיתה ועד ימינו ובעיקר ירכשו כלים לשיפוט ביקורתי של הדיסציפלינה, תיאוריה ומעשה. הסטודנטים יידרשו לבחור ארבעה מתוך המאמרים שייקראו במהלך הסמסטר ויגישו עליהם דוח קריאה לפי פורמט שיוצג בשיעור. כל דוח יוגש עד לאותו השיעור שבו ידון המאמר (ולא יאוחר ממנו). מאמצע הסמסטר יונחו הסטודנטים לבחור מאמר אחד עדכני, העוסק בתיאוריה תכנונית עכשיווית, לעבודה עצמית. את המאמר יציגו הסטודנטים בכתה במסגרת רפרט בשיעור האחרון של הקורס ולבסוף יגישו עבודה בכתב שתנתח את המאמר, עקרונותיו, מקורותיו והדוגמאות שבו וכן ביקורת עניינית שתהיה מבוססת על תכני הקורס.