Sightful 1.0 | כנס בינלאומי מקוון, המוקדש למחקר חזותי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Sightful 1.0 | כנס בינלאומי מקוון, המוקדש למחקר חזותי

תאריך:
1.12.20

Sightful 1.0 הוא כנס המקבץ חוקרות וחוקרים מובילים משדות ידע שונים לדון ברלבנטיות המחקר שאמצעיו הם חזותיים בראש ובראשונה. מחקר, שרושם, יוצר ומציג ידע חזותי ומבקש לבחון דרכים חדשות להשגת ולהצגת ידע חזותי.

דוברים מרכזיים: יונהאנה לבנגרד, רון ברנט, סוזן קוקס וריקרדו מנזוטי.

הכנס ביוזמה ובהובלה של התכנית לתואר שני בתקשורת חזותית ומתקיים בתמיכתו של האגף לקשרי תרבות ומדע (קשתו"מ), משרד החוץ.