שימור בתרבות החזותית והחומרית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שימור בתרבות החזותית והחומרית

קוד
1230025
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 11:30

העיסוק בשימור מורשת התרבות ונכסיה הוא חלק בלתי נפרד מהעיסוק בתרבות חזותית וחומרית. הוא משלב מגוון התמחויות בהן חברתיות, היסטוריות וכן תכנון ומחשבה יצירתית שיש ביכולתן להשפיע על הסביבה בה אנו חיים בהיבטיה המוחשיים והבלתי מוחשיים - רכיבים פיסיים ואלה הקשורים למגוון ולזהות. בקורס יוצג נושא השימור בתרבות החזותית והחומרית בתיאוריה ובפרקטיקה. נסקור גישות מרכזיות בשימור המורשת כחלק מתפישה עכשווית של תרבות כתומכת פיתוח בר-קיימא, ונדון בדילמות מקצועיות ואתיות הנוגעות ליישום פעולות השימור בעבודתם של האמונים על שימור מורשת התרבות במישרין ובעקיפין. בקורס ישולבו ביקור, סיור וסדנה מעשית בשימור. במהלך הסמסטר יהיו מספר מפגשים ארוכים יותר.