הריון ולידה
Pregnancy and Childbirth

פורום נשים בהריון וסטודנטיות אמהות

הפורום מתאסף אחת לסמסטר או על פי הצורך ומטרתו לעלות למודעות הסטודנטיות את זכויותיהן ולאפשר להן מקום בו יוכלו לבטא את צרכיהן הייחודיים ולספק פתרונות למצבים שונים. למידע ולשאלות ניתן לפנות לליאורה טס טל: 02-5893220 דוא"ל: liora@bezalel.ac.i 

כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת היריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת :

ניתן לעיין גם בעמוד הייעוץ ותמיכה של דקנאט הסטודנטים בנושא הריון והורות

1.כללי
1.1.הגדרות
1.1.1          "סטודנט" - הגדרה
סטודנט כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט (התשס"ז-2007).
1.1.2          "סטודנט/ית זכאי/ת" - הגדרה
סטודנטית בשמירת היריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.
סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.
1.1.3          "מטלה"-תרגיל,עבודה,עבודה סמינריונית,פרויקט,רפראט.

2. היריון, שמירת היריון וטיפולי פוריות

2.1 היעדרות משיעורים
א. "סטודנטית זכאית", זכאית להיעדר מ 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות.
ב. אם ההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו.

2.2. מטלות

א. "סטודנטית זכאית" אשר לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה לפי אישור רפואי, בשמירת הריון או טיפולי פוריות רשאית להגיש את המטלות או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, ובתאום עמו, באיחור של 7 שבועות מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית".

 

2.3 מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית

א. מעבדות, סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית הייתה בשמירת היריון או בטיפולי פוריות יושלמו בתאום עם המרצה בפרק זמן שייקבע על-ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל. ראשי החוגים יפעלו לקביעת נהלים בעניין זה וידאגו לפרסמם.

ב. אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות, יהיה על הסטודנטית להשתתף בהן שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו.

ג. ראשי החוגים במדעי הטבע והחיים יקפידו שיפורסם מידע לגבי חומרים שבהם משתמשים במעבדות, כאלה שעלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון. יש למנוע מסטודנטיות בהיריון להשתתף במעבדות שבהם יש שימוש בחומרים מסוג זה. גם אם אין במעבדות שימוש בחומרים מסכנים, יש לאפשר לסטודנטית שבוחרת בכך שלא להשתתף במהלך הריונה במעבדות שמחייבות שימוש בחומרים. השלמתן של המעבדות תתאפשר להן בתום תקופת ההיריון או חופשת הלידה.

 

2.4 בחינות

א. סטודנטית בהיריון שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה, תבחן במועד אחר במסגרת המועדים המקובלים (הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי).

ב."סטודנטית זכאית" (הנמצאת בשמירה היריון או בטיפולי פוריות) תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד (מועד ב', ג' וכדומה).

ג."סטודנטית זכאית" (הנמצאת בשמירה הריון או בטיפולי פוריות) שנעדרה מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת" לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד ,על תנאי, בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת.

ד. לסטודנטיות בהיריון אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה.

ה. לסטודנטיות בהיריון תינתן תוספת זמן בבחינה של 30 דקות.

 

3. חופשת לידה וחופשה בגין אימוץ

3.1 היעדרות משיעורים

א.       "סטודנטית זכאית" זכאית להיעדר מ 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות.

ב.       אם ההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו.


3.2.מטלות

א. "סטודנטית זכאית" רשאית להגיש מטלות שניתנו בסמסטר בו ילדה (ומועד הגשתן לאחר הלידה), או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, באחור של 7 שבועות מהמועד האחרון שניתן להגשת המטלות או מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית" (המאוחר מבין השניים). עבור הגשת המטלות במועד החדש שנקבע לא יגבה תשלום נוסף.

 

3.3. מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית

א. מעבדות, סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית הייתה זכאית יושלמו בתאום עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל. ראשי החוגים יפעלו לקביעת נהלים בעניין זה וידאגו לפרסמם.

אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות, יהיה על הסטודנטית להשתתף בהן שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו.

 

3.4 בחינות

א."סטודנטית זכאית" רשאית להעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנ"ל, במועדי הבחינות המקובלים.

ב.סטודנטית זכאית שנמצאת בחופשת לידה ונעדרה מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת" לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת.

 

3.5 ביטול קורס או בחייתו

א. "סטודנטית זכאית" תהא רשאית לבטל קורס/ים גם לאחר המועד האחרון לביטול ובתנאי שטרם נבחנה, ותוכל להירשם מחדש ללא תשלום נוסף.

 

3.6 הקפאת לימודים

א."סטודנטית זכאית" רשאית להקפיא את לימודיה (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולשמור את זכותה להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים.

 

3.7 בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית

א. בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים לחופשה בת שבוע מהלימודים.

ב. בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

 

4. מועד סיום התואר

מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההעדרות המותרות, ללא תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.

 

5. תארים מתקדמים

א. "סטודנטית זכאית" לתארים מתקדמים תהא זכאית להארכת לימודיה למשך שנה.

ב. לא תופסק מלגה לסטודנטית זכאית בגין שמירת הריון או חופשת לידה.

ג. עם תום תקופת המלגה תהא הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה למספר השבועות בהן הייתה בשמירת היריון ו/או בחופשת הלידה במהלך תקופת המלגה, ולא יותר מאשר לסמסטר נוסף.

ד. כל מוסד יקים קרן ייעודית כללית ממנה תשולם המלגה לסטודנטית זכאית שמלגתה הוארכה.

 

6. חנייה

א. סטודנטית זכאית לקבל תווי חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה.

ב. המוסד ישתדל לתת העדפה ברכישת תו חנייה בתוך הקמפוס להורים לילדים עד גיל שנתיים.

 

7. פרסים ומענקי הצטיינות

פרסים,מלגות ומענקי הצטיינות מהמוסד אשר מבוססים על ציונים ועל משך תקופת סיום.

הלימודים יחושבו לסטודנטית יולדת תוך הפחתת תקופת חופשת הלידה אותה ניצלה בפועל.

 

 

8. כרטיסי צילום

א. "סטודנטית זכאית" תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עד לתקרה של 40 צילומים ליום היעדרות.
 

נהלי טיפול בבצלאל

א. דיקנית הסטודנטים מרכזת את הטיפול "בסטודנטיות/סטודנטים זכאים".

ב. אישורים על שמירת היריון, טיפולי הפריה, לידה ואימוץ ימסרו לדיקנית תוך שבועיים מתחילת התקופה הרלוונטית. הסטודנטים/הסטודנטיות יצרפו את רשימת הקורסים, המעבדות, הסדנאות, העבודה המעשית שהם משתתפים בהם.

ג. דיקנית הסטודנטים תהיה אחראית להעביר את האישורים הנדרשים למרצים מבלי לחשוף את האישורים הרפואיים.

ד.הדיקנית תטפל בתלונות של סטודנטיות זכאיות שלדעתן זכויותיהן אינן ממומשות.

ה. סטודנטיות זכאיות תוכלנה להגיש ערעור על החלטה בגינן לנציב הקבילות, רק לאחר שפנו לדיקנית וקבלו את תשובתה.