קול קורא | פרס אילנה אלוביק - בצלאל למצוינות באמנות 2023 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | פרס אילנה אלוביק - בצלאל למצוינות באמנות 2023

פורסם ב
18.6.23

מטרת הפרס
קידום ועידוד אמנים ואמניות, בוגרי ובוגרות בצלאל לזכרה של אילנה אלוביק.

הפרס
הפרס בסך 7,000 $ יוענק לזוכה בטקס שיערך בחודש נובמבר 2023.

התנאים לזכאות להגשת מועמדות לזכייה בפרס
1. בוגרי/ות בצלאל עד ל-7 שנים לאחר סיום לימודיהם/ן, פעילים/ות בתחום היצירה והאמנות ובעלי/ות תיק עבודות עשיר בתחום.
2. הפרס נועד לזוכה אחד/ת בלבד בכל פעם.
3. סטודנטים/ות פעילים/ות לתארים מתקדמים בכל מוסד לימודים להשכלה גבוהה לא יוכלו להגיש את מועמדותם לפרס.

הגשת הצעה למועמדות לפרס
1. ניתן להגיש מועמדות לפרס עד ה- 16.7.23
2. כל הצעה למועמדות תוגש בכתב ותכלול טופס הגשת מועמדות מלא וחתום, אישור זכאות לתואר מבצלאל, קורות חיים, תיק עבודות ונייר עמדה.
3. טופס הגשת מועמדות וכל חומר נלווה לא יוחזרו למגיש/ת ההצעה ו/או לכל גורם אחר.
4. הצעות וחומר על מועמד/ת אשר לא יוגשו על-פי ההנחיות, לא יועברו לטיפול ועדת השיפוט.

ועדת שיפוט
צוות השופטים ימונה ע"י נשיא בצלאל ויכלול ראש וועדה, 3 מומחים/יות בתחום האמנות ונציג/ת הציבור. נציגי משפחת התורם יוזמנו כמשקיפים לדיוני הוועדה.

שינוי התקנון וביטול מתן הפרס
נשיא בצלאל רשאי, בכל עת, לשנות תקנון זה ולא תהיה לאיש תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנשיא ו/או חברי צוות השיפוט ו/או התורמים על כל שינוי כאמור. יראו כל מועמד/ת וכל מציע/ת מועמד/ת כמי שבעצם פנייתו/ה ו/או הסכמתו/ה להיות מועמד/ת - קיבל על עצמו את כל הכללים המנויים במסמך זה ואת סמכות נשיא בצלאל לשנותם, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט.

לשאלות ולשליחת מסמכי קבלה: development@bezalel.ac.il

טופס הגשת מועמדות

הקול קורא המלא