טופס בקשה למלגה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

תשפ"ב

סטודנטים יקרים, מלגות שכר הלימוד מיועדות לסטודנטים מן המניין, אשר לומדים לקראת תואר אקדמי ראשון או שני. המלגות מוענקות על בסיס בדיקת זכאות כלכלית בלבד. הזכאות לתמיכה תיקבע בהתאם למצב הכלכלי ובאופן יחסי לכלל מבקשי הסיוע. זכאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים מן המניין הלומדים מעל 15 נ"ז בשנה שלא קיבלו מלגת שכר לימוד ממקור אחר (פרט למקרים חריגים בהם תיבחן אפשרות להעניק מלגה חלקית עקב מצב ייחודי). סטודנטים אשר ימצאו זכאים לקבל מלגת סיוע בשכר לימוד של בצלאל יחויבו בפעילות התנדבותית למען הקהילה בהיקף של 20 שעות בשנה.

בקשות למלגה לשנה"ל תשפ"ב ניתן להגיש בשני מועדים (הטופס יופיע בתחתית עמוד זה):

מועד א' להגשת הבקשה  מה- 29/07/21  ועד ה- 01/09/2021. תשובות לבקשות שהוגשו במועד זה תינתנה במהלך סמסטר א'. 

מועד ב' להגשת הבקשה מה- 28/10/21   ועד ה-30/11/2021.  תשובות לבקשות שהוגשו במועד זה תינתנה בתחילת סמסטר ב'.

שימו לב, לא נוכל לדון בבקשות שתתקבלנה לאחר המועד הנקוב או בקשות שלא תוגשנה במלואן.

לשאלות נוספות, מוזמנים/ות לפנות במייל בלבד ל: Aidan@bezalel.ac.il

איידן נפתלי
רכזת סיוע כלכלי ותקציבי
דקנאט הסטודנטים

הוראות לעיון ולהדפסה
רשימת מסמכים נלווים

לתשומת לב:
טופס שחסרים בו שדות חובה לא יישלח.
טופס ללא כל המסמכים הנלווים הדרושים לא יטופל.
יש לצלם או לסרוק את המסמכים הנלווים ולהשאיר עותק אצלך.נא לשים לב לסוג הקובץ הנדרש ולמגבלת הגודל. 
* לא יידונו בקשות שתתקבלנה לאחר מועד ב'.
* חשוב להקפיד ולוודא שהגשתם את כל המסמכים. לא נוכל לדון בבקשה עם מסמכים חסרים.

סטודנטים שיתקבלו ללימודים במועד מאוחר, יוכלו להגיש את הבקשה תוך חודש מיום קבלתם.

במילוי הטופס הנך גם מצהיר/מצהירה ש:

הנתונים שציינתי בשאלון הם מלאים, נכונים ומדויקים, ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או חלקיים תגרום לביטול זכאותי למלגה ולהחזר מיידי לבצלאל של כל תשלום שקבלתי.
אני מתחייב/ת להודיע למשרד דקנאט הסטודנטים על כל שינוי באחד מן הפרטים שמולאו בטופס זה, מיד עם קרות השינוי .

הריני לאשר כי לא קיבלתי ולא אקבל במהלך השנה מלגת שכר לימוד ממקור חיצוני אחר (אלא אם כן יינתן אישור מיוחד מדקנאט הסטודנטים). במידה ויופסקו לימודי מכל סיבה שהיא, ידוע לי שאדרש לדווח ולהחזיר את החלק היחסי שנותר.  

כמו כן, האקדמיה רשאית להתנות את קבלת המלגה בכתיבת מכתבי תודה לתורמים, בהתנדבות למען הקהילה ובהשתתפות בטקסים מעת לעת על פי הנדרש.
סטודנטים אשר ימצאו זכאים לקבל מלגת סיוע בשכר לימוד של בצלאל יחויבו בפעילות התנדבותית למען הקהילה בהיקף של 20 שעות בשנה.
ידוע לי כי אם לא אקיים תנאים אלה כפי שאתבקש, האקדמיה רשאית לחלט את המלגה גם לאחר קבלתה.

אני מצהיר שהמידע אשר מסרתי לעיל הינו מידע נכון וסופי.

Sorry… This form is closed to new submissions.