תקנונים ונהלים

ציונים
בסוף סמסטר, שנת לימודים או שלב לימודים אחר שנקבע, יירשמו ציוניו של הסטודנט בגיליון הציונים שבתיקו האישי. ציוני הסמסטר האחרון ייחשבו כציונים המסכמים והסופיים. הסטודנט חייב לבדוק ולוודא את מצבו בלימודים אצל מזכירת המחלקה בסוף כל סמסטר. בסופה של כל שנת לימודים יקבל הסטודנט הערכה על מצבו בלימודים וריכוז ציונים על כל הקורסים שלמד במהלך השנה. אין להשלים עבודה אחרי גמר סמסטר או סוף שנת לימודים. ההערכות והציונים חייבים להינתן במועדים שנקבעו מראש.
במתן ההערכות יילקחו בחשבון הנתונים הבאים: יכולת תפיסה וחשיבה, הגשה וביצוע טכני, הגדרת נושאים, תהליכי עבודה, פתיחות ומקוריות, דמיון והעזה, יצירתיות, תושייה, יכולת ביטוי חזותי, התמדה, ניסיוניות, עיצוב, השתתפות והתקדמות.

נוהל ציונים במחלקה לצילום בצלאל
להלן פירוט מרכיבי ציוני הקורסים במחלקה לצילום: 
 

  1. השתתפות פעילה במהלך הקורס ותרומה לפעילות ולשיח בכיתה.
  2. נוכחות- בהתאם לתקנון (ניתן להחסיר עד שלוש פעמים בסמסטר)
  3. קצב ההתקדמות וההתפתחות של הסטודנט.
  4. איכות העבודות.
  5. עמידה בחובות הקורס: הגשות, תרגילים, בחינות, מטלת סוף קורס וכד'.

בהתאם לאופי הקורס וההוראה, מרצה רשאי לקבוע מהו המשקל של כל קריטריון וקריטריון, להחסיר או להוסיף קריטריונים.

הערכות אמצע – בקורסים שנתיים יינתנו הערכות אמצע שיילקחו בחשבון עם מתן הציון הסופי.

הגשות אמצע וסוף שנה – בקורסים בהם יש הגשות אמצע על הסטודנט להשלים את כל התרגילים שניתנו עד להגשות על מנת שיוכל להשתתף בהן. סטודנט שלא משתתף בהגשות סוף שנה, לא יוכל לקבל ציון בקורס.
בקורסים מרכזיים שנים ב' ג' ד', סטודנט שלא הגיש הגשות אמצע, לא יוכל להשתתף בהגשות סוף שנה.

תנאי מעבר משלב לימודים אחד למשנהו
המעבר משלב לימוד אחד למשנהו מותנה בעמידת הסטודנט בכל חובות הלימודים. מעבר משנת לימודים אחת לשנייה מותנה בקבלת הערכה חיובית ובציון המינימום הנדרש בכל הקורסים הנלמדים באותה שנה ובצבירת 24 נ"ז במחלקה וצבירת הנ"ז הנדרש במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. בשקלול של כל המקצועות הנלמדים (כולל עיוניים) יהיה על הסטודנט להשיג ציון ממוצע של 65 לפחות כדי לעבור לשנת הלימודים הבאה. בתחום הצילום, הנלמד אצל כמה מרצים ובכמה סדנאות, יהיה על הסטודנט להשיג ממוצע משוקלל של 70 לפחות על-מנת לעבור לשנת הלימודים הבאה. כישלון בשני קורסים מרכזיים בצילום או יותר לא יאפשר מעבר משנה לשנה. במקרים מסוימים רשאית ועדת ההוראה לאשר השלמה או חזרה על מקצוע או על קורס בהתאם לרמתו. שאלת המשך לימודיו של סטודנט שלא עמד בממוצע שנתי משוקלל של מינימום 70 במקצועות העיקריים, שנכשל בשני קורסים עיקריים או יותר, או שחיסוריו ואיחוריו עוברים את המותר, תיבחן על-ידי ועדת ההוראה. ועדת ההוראה מוסמכת להחליט על הפסקת לימודיו של סטודנט במידה שלא עמד כנדרש בחובות וברמת הלימודים. מעבר לתנאים אלו, נדרש הסטודנט להגיש פרויקט גמר בציון מינימום 70.

רמת עברית: סטודנטים שלא דוברים את השפה העברית מחויבים להגיע לרמה ד' עד תום שנה א'.

נוהלי עבודה במחלקה

1. ברשותם של כל הסטודנטים במחלקה לצילום חייב להיות ציוד פרטי לעבודה כגון מצלמה, חצובה, מד-אור, מְכל פיתוח לסרטים, איזל וציוד-עזר נוסף. רשימה ותיאור מדויק של הציוד האישי הנדרש לכל סטודנט ניתן לקבל במשרד המחלקה. הוצאות על חומרי צילום (ופריטים מסוימים בווידאו ובמחשבים) הם על חשבון הסטודנטים ועליהם לדאוג לרכישתם. כימיקלים וחומרים ללימודים ופעילות שוטפת יסופקו על-ידי המחלקה.
כל סטודנט במחלקה לצילום ישלם בתחילת שנת הלימודים עבור הוצאות מעבדה ועבור שימוש בציוד מחשבים. הסכום יפורסם בתחילת שנת הלימודים.
2. באקדמיה מחסן ציוד מרכזי להשאלה, שבו יינתן ציוד מקצועי, טכני ואלקטרוני כעזר לצורכי לימודים ועבודה מעשית.
3. הסטודנטים יידרשו להשתתף באחריות על המתרחש בכיתות ובמעבדות במסגרת תורנויות כיתתיות וכנאמנים במחלקה.
4. פריטים מסוימים של ציוד צילום ווידאו יועמדו בהשאלה לרשות הסטודנטים במועדים שיפורסמו מראש. ציוד יושאל למטרות ביצוע תרגילים ופרויקטים אישיים וכיתתיים במסגרת הלימודים. תקופת ההשאלה תיקבע על-ידי האחראי לפי סוג הציוד, מטרת שאילתו ומידת הביקוש לשימוש בו. יש לזכור שהסטודנטים אחראים לתקינות הציוד ולשלמותו בתקופת השימוש ובעת החזרתו. אין להשאיל את הציוד לאחרים או להשתמש בו למטרות שאינן במסגרת הלימודים באקדמיה. כל נזק שיגרם לציוד כתוצאה משימוש שגוי ולא שגרתי יחייב את השואל בפיצוי מלא.
5. המתקנים והציוד במחלקה לצילום, אם אינם תפוסים בפעילות אחרת, עומדים לרשות הסטודנטים מהמחלקה לצילום בכל ימות השבוע, בתיאום עם הטכנאים והאחראים ולפי הוראות ותקנות המחלקה.
6. הסטודנטים העובדים במעבדות ובאולפני הצילום והוידיאו חייבים לשמור על המתקנים והציוד, תקינותם וניקיונם, לעמוד בלוח הזמנים של העבודה בסדנאות ושל השאלת הציוד ולהישמע להוראות האחראים בסדנאות ולהנחיות המרצים, המדריכים והטכנאים.
7. בגמר העבודה, יש לדאוג להחזרת הציוד, סידור מקום העבודה וניקיונו.
8. אין לבצע עבודות מסחריות ופרטיות באולפני המחלקה ובמתקניה, בציוד שהושאל מהמחלקה או מהאקדמיה.
9. אין להכניס אנשים זרים, מכרים או קרובים למתקני המחלקה ללא בקשת רשות מהאחראי או מראש המחלקה.
10. על עבודה חריגה במחלקה ועבודה עם סטודנטים ממחלקות אחרות או עבורם, יש לקבל אישור מיוחד מראש המחלקה.
11. לאקדמיה ולמחלקה לצילום הזכות לשמור עבודות נבחרות של סטודנטים, להציגן ולפרסמן.
12. סטודנטים במסלול הארבע-שנתי במחלקה לצילום לא יציגו או יפרסמו עבודות בלי רשות או אישור ועדת הוראה. כל סטודנט יחתום על הסכם בדבר זכויות יוצרים, הבא להסדיר משפטית את מערכת היחסים בין הסטודנט לבין האקדמיה, בהתאם לחוקים הנוגעים בנושאים אלה, ולתקנון הסטודנטים (וראה בשנתון זה, בהמשך).
13. בכל נושא ובעיה שתתעורר, אפשר לפנות, בעל-פה או בכתב, אל ראש המחלקה דרך הרכזת המנהלית.

מה קורה במחלקה