המחלקה לאמנות
قسم الفنون الجميلة
Department of Fine Arts

ע"ש בלאנש ורומי שפירו

הוראות ונוהלי לימודים - המחלקה לאמנות

* התקנון כתוב בלשון זכר ומחייב את כלל המינים.      

על כל סטודנט להצטייד בארגז כלים אישי עבור העבודה בסדנת הפיסול. ארגז הכלים הוא תנאי לעבודה בסדנת הפיסול. כל סטודנט נדרש לשלם עבור דמי חומרים שנתיים בסך: 100 ₪ לסדנת הפיסול ו- 100 ₪ לסדנת ההדפס - בסה"כ 200 ₪. דמי החומרים מיועדים למימון עלות חומרים מתכלים ולשימור הכלים בשימושם השוטף של הסטודנטים בסדנאות הפיסול וההדפס. במהלך השנה ייגבו סכומים שונים עבור החומרים בקורסי סדנאות ההדפס (בשנת תש"פ היה הסכום עבור קורס סמסטריאלי 200 ₪).
 

סטודיו
הזכות לקבלת סדנת עבודה אישית בשנים ג' ו- ד' מותנית בבקשה כתובה ומנומקת לוועדת המחלקה. עם קבלתו, השימוש בסטודיו מותנה בניצול רציף, פעיל ומתחשב בשותפיו במהלך כל שנת הלימודים.

 

תנאי מעבר משנה לשנה
המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בדרישות כל הקורסים בהם השתתף הסטודנט, ובהתאם לשיקול דעתם של מרצי הקורסים. בשנה א' מותנה המעבר לשנה ב' גם בהמלצת צוות מרצי הפנל. בשנים ב' ו-ג' מותנה המעבר משנה לשנה גם בעמידה בתערוכת סוף השנה. תלמיד שנה ד' אשר לא השלים את כל חובות לימודיו ואת כל מטלות הלימודים כפי שהן מופיעות בתכנית הלימודים - לא יהיה זכאי לתואר.

 

נוכחות בשיעורים
על השעורים להתקיים במלואם על פי מערכת השעות כפי שפורסמה. כל מקרה של חריגה יתואם מראש עם הנהלת המחלקה ויועבר על ידי המרצה לסטודנטים בקורס באמצעות השלמה. על הסטודנט להקפיד על נוכחות מלאה מתחילת השיעור ועד לסופו. על פי שיקול דעת המרצה תיבדק נוכחות הסטודנטים גם בסיום השיעור. על המרצים חלה חובת קריאת שמות הסטודנטים בפתיחת כל שיעור ולהעברת הנתונים לרכזת המחלקה.


חיסורים
ניתן להחסיר עד 3 חיסורים בסמסטר, כולל חיסורים שאושרו על ידי המרצה. סטודנט שיעבור את מכסת החיסורים בקורס, יידרש להשלימו או לחזור על הקורס  בשנת הלימודים העוקבת – על פי שיקול דעת המרצה.


איחורים
הגעה באיחור של מעל 10 דקות משעת פתיחת השיעור תחשב כחיסור. סטודנט מאחר לא יורשה להיכנס לשיעור, אך  יוכל למסור לרכזת המחלקה הסבר בכתב לגבי האיחור. בסמכותו של מרצה להתחשב בסטודנט בהתאם לנסיבות ההיעדרות או החיסור, ועל פי שיקול דעתו להטיל מטלה להשלמת החומר הנלמד בשיעור.


הנחייה בנקודות מפגש
תפקידו של  המנחה לכוון ולהדריך את הסטודנט בעבודתו האישית מתחילת השנה ועד לסופה, וללוות את הסטודנט עד לתערוכת סוף השנה ולאחריה. בקורסי הנחייה, חובת הסטודנט והמרצה להיפגש ארבעה מפגשים בסמסטר א' ושלושה מפגשים בסמסטר ב'. סטודנט שיעדר ממפגש שנקבע מבלי לתאם עם המרצה או למצוא מחליף. היעדרות תחשב כשני חיסורים. על המרצה לקבוע מראש עם הסטודנט מקום מוסכם לפגישה, כולל האפשרות להנחייה מרחוק.