המחלקה לצורפות ואופנה
قسم تصميم الأزياء والمجوهرات
Department of Jewelry and Fashion

תקנונים ונהלים

נקודות זיכוי
על סטודנט לצבור 24 נ"ז בכל שנה בלימודים המחלקתיים. הניקוד ניתן עבור השתתפות בקורס וסיומו בציון עובר. בנוסף, יצבור הסטודנט 24 נ"ז בלימודי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית במהלך 4 שנות לימודיו.

סטודנט רשאי לקבל הכרה עבור לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה בהתאם לתקנון בצלאל, על-פי שיקול דעתה של הוועדה האקדמית העליונה של האקדמיה, בהמלצת ועדת ההוראה המחלקתית.

השתתפות בקורס
בתחילת כל קורס יימסרו לסטודנטים דרישות הקורס, לוח הזמנים האקדמי ותנאי המעבר הספציפיים. חריגה של סטודנט מלוח הזמנים של הקורס יהיה רק באישור המרצה. כל חריגה מעבר לתנאים האקדמיים הבסיסיים תהיה אך ורק באישורה של ועדת ההוראה המחלקתית ובהתייחס לנסיבות.

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים ללא יוצא מן הכלל. רישום הנוכחות ייעשה על-ידי המרצה באמצעות טופס בדיקת נוכחות.  שלושה איחורים יחשבו כחיסור.

סטודנט המחסיר מעל ל-20% מהפעילות בקורס, מכל סיבה שהיא, יורחק מהקורס ותופסק השתתפותו. היעדרות מעבר למכסה זו תאושר רק במקרי מילואים, אבל ואשפוז. יש להמציא את האישורים המתאימים למזכירות המחלקה. מקרים חריגים של היעדרות ממושכת יידונו בוועדת ההוראה של המחלקה.

מועדי ב': התנהלות מול אי הגשה ובקשות להגשה במועד ב'

א. בכל הקורסים, אי הגשה משמעה ציון נכשל.
ב. במקרים של אשפוז, אבל או מילואים, תינתן אופציה למועד ב׳
 ואפילו למועד ג', בכפוף לאישור
 ועדת ההוראה.       
ג.
 במקרים של אי עמידה בחובת הנוכחות ו/או במטלות הקורס, רשאי המרצה למנוע מהסטודנט 
להשתתף בהגשה.
ד. במקרה של הגשה חלקית, ישקול המרצה את נסיבות ההגשה החלקית ויחליט אם לאפשר 
ביקורת והאם להמליץ על מתן מועד ב', במידה שיבחר להמליץ על מועד ב' (גם במקרים של שיפור ציון), הוא ייתן ציון זמני.
ה.
 תהליך הבקשה למועד ב' הוא ביוזמתו של הסטודנט. לאחר שמילא טופס בקשה למועד ב'. את
הבקשה יאשר ויחתום המרצה. הבקשה תעבור לאישור ועדת הוראה באמצעות מכתב בקשה ובצירוף חוות דעת ונימוק של המרצה.             
ו.
  מועדי ב' יתקיימו לכל המאוחר בתחילת שנת הלימודים הבאה.

ציונים
המרצה יעביר ציונים למזכירות המחלקה שבועיים לאחר תום הקורס, עבור כל הסטודנטים הזכאים. כל שינוי ציון לאחר העברת הציונים יחשב כמועד ב'.

מפתח הציונים באקדמיה הוא:

מעולה                         100-95

טוב מאוד                    94-85

טוב                              84-75

כמעט טוב                  74-65

מספיק                         64-55

נכשל (בלתי מספיק)    54-10

ציון עובר בקורס הינו 55. בקורסים מסוימים רשאית ועדת הוראה של המחלקה להגדיר ציון מעבר גבוה יותר.

ציון מתחת ל- 55 משמעו כישלון בקורס.

בפרויקט בבחירה אישית בשנה ג' ציון המעבר הוא 70.

הערכה בסדנאות מעשיות- עובר, לא עובר

בפרויקט הגמר בשנה ד' - ציון המעבר הינו 70: על הסטודנט/ית להגיע לציון משוקלל 70 בכל הגשה לאורך התהליך, כמו גם בציון 70 לפחות בפאנל המרצים בהגשה סופית.

* חשוב: סטודנט שלא יעמוד בציון מעבר 70 ומעלה בפאנל ההגשה הסופית של פרויקט הגמר, לא תוצג עבודתו בתערוכת/מיצג הבוגרים של אותה השנה. בהמשך, הוא יתבקש להגיש תיקונים ולעמוד שוב לבחינה מול פאנל.

תנאי מעבר משלב לימודים למשנהו
מעבר מכל שנת לימוד אחת לשנייה מותנה בעמידת הסטודנט בחובותיו האקדמיים. השלמת קורס חייבת להיעשות במועד אשר נקבע על-ידי מנחה הקורס. כדי לעבור מכל שנת לימוד אחת לשנייה, על הסטודנט להשיג ממוצע ציונים משוקלל של 70 לפחות בכל הקורסים במסגרת המחלקה.

כישלון בקורסי החובה יובא לשיקול דעתה של ועדת ההוראה המחלקתית, אשר תחליט על הדרך בה יתקן הסטודנט את ציוניו, אם בכלל. במקרה של כישלון בקורס בחירה יוכל הסטודנט לגשת לקורס אחר באותה שנה.

ככלל, לא ניתן לגרור חובות אקדמיים משנה אחת לאחרת. על הסטודנט להשלים את כל חובותיו בלימודים בשנה בה הוא לומד, או לכל המאוחר עד היום הראשון של שנת הלימודים שלאחריה, וזאת לאחר אישורה של ועדת ההוראה על מועד ב', בהליך אשר ייקבע.

תנאים לקבלת תואר:
תנאים לזכאות לתואר בוגר:

 1. צבירת הניקוד כנדרש.
 2. ממוצע משוקלל מ-70 ומעלה בכל שנות הלימודים.
 3. ביצוע והגשה של פרויקט גמר בסוף שנת הלימודים האחרונה וקבלת ציון 70 (מינימום). פרויקט גמר אשר הציון שנקבע לו הינו פחות מ- 70 לא יוצג במסגרת התערוכה ו/או במיצג הבוגרים בסוף שנת הלימודים.

חידוש לימודים והשלמות לתואר
סטודנט המבקש לחדש לימודיו לאחר הפסקה, או עקב אי-זכאות לתואר היות ולא עמד בדרישות האקדמיות, יפנה בכתב אל המזכירות האקדמית ולוועדת ההוראה המחלקתית, שתקבע את התנאים לחידוש לימודיו. מכתב הבקשה לחזרה ללימודים לשנת הלימודים הבאה יוגש למזכירות האקדמית ולמזכירות המחלקה לכל המאוחר בשבוע האחרון של חופשת הפסח. בכל מקרה, עם שובו ללימודים יחולו על הסטודנט כל החובות אשר התווספו או שונו בתכנית הלימודים כתוצאה מתהליך התפתחות הלימודים במחלקה במהלך השנים. על הסטודנט לסיים את לימודיו 7 שנים מיום תחילתם.

נציגי סטודנטים:
הסטודנטים במחלקה יבחרו ארבעה נציגים למועצת מחלקה, אחד מכל שנת לימוד. הייצוג הינו לשנה אחת שלמה. לפחות שני שלישים מקרב הסטודנטים ישתתפו בבחירת נציגי שכבה (שנה א', ב', ג', ד'), על הבחירות להיות חשאיות. הבחירות תתקיימנה בתחילת שנת הלימודים (ב', ג', ד') ועד כחודש מתחילתה בהתייחס לשנה א'. מארבעה נציגים אלה יבחרו שני סטודנטים כנציגים לועדת ההוראה המחלקתית, השניים האחרים יהיו מחליפים. בכל מקרה, על נציגי הסטודנטים לייצג נאמנה את ציבור הסטודנטים במחלקה על תחומיה.

נוהלי עבודה בסדנאות המחלקה:

לאור העובדה כי במחלקה נמצא ציוד מורכב ברמה הטכנולוגית, המצריך משנה זהירות, חובה על כל סטודנט לקרוא ולהישמע באופן מלא לכל ההוראות המפורטות להלן.

אי-מילוי אחר ההוראות הבסיסיות של כלל לבוש ומיגון אישיים עלול לגרור צעדים משמעתיים:

 • ציוד בטיחות לסדנאות: בעת העבודה במעבדות ובסדנאות הרלוונטיות, על הסטודנט לעבוד עם נעליים סגורות, שיער אסוף וכיוצ"ב, ובעת עבודה עם המכשירים או הכלים הרלוונטיים - גם עם אוזניות, כפפות, מסכות ומשקפי מגן (ועוד, לפי תדרוך הבטיחות בתחילת שנת הלימודים). סטודנט שיגיע ללא ציוד זה – תופסק עבודתו בו-במקום, והוא יופנה להשגת הציוד החסר.
 • הציוד והחומרים הנמצאים בשימוש במחלקה מחייבים שימוש זהיר במיוחד. בתחילת שנת הלימודים יקבלו הסטודנטים תדריכי בסיס ורענון לגבי נהלי הבטיחות והעבודה בסדנאות המחלקה. על הסטודנטים לשנן את הנחיות הבטיחות הרלוונטיות לקורסים ולסדנאות השונות, ולפעול על פיהן באורח קפדני. סטודנטים שלא יקיימו נהלים אלה במלואם יובאו לפני ועדת המשמעת המחלקתית.
 • במידה והתעוררה בעיה בטיחותית ולו הקטנה ביותר, יידע הסטודנט בהקדם את ראש המחלקה, מנהלי סדנאות המחלקה ו/או את אחראי הבטיחות של האקדמיה.
 • בגמר העבודה ידאג כל סטודנט לסידור עמדת העבודה, ניקיונה וניקיון הציוד בו השתמש (לדוגמה: כיבוי מבערים וסגירת ברזי הגז, או קיפול ונעילה הולמים של מכונות ומכשירים, או כל דבר אחר שנדרש על-מנת לשמור על הציוד והסביבה נקיים ומסודרים).
 • השאלת ציוד לעבודה בסדנאות תיעשה במחסן המחלקה. תקופת ההשאלה תקבע על-ידי האחראי לפי סוג הציוד, מטרת השאלתו ומידת הביקוש. השואל אחראי לתקינות הציוד ושלמותו. אין להשאיל את הציוד לצד שלישי או להשתמש בו למטרות שאינן במסגרת הלימודים במחלקה. אי החזרת ציוד תקין ושלם ובמועד הנדרש תיחשב כעבירת משמעת – הגוררת קנסות על-פי הנהלים שיפורסמו ו/או חיוב בעלות הציוד.
 • השימוש בסדנאות ובציוד המחלקה לצורפות ואופנה אסורה על סטודנטים ממחלקות אחרות או אנשים אחרים, אלא אם כן קיבלו אישור מפורש לכך מראש המחלקה, מטכנאי המחלקה או מנאמני הבטיחות, ותודרכו באופן מלא וספציפי על המיכון או הכלים המבוקשים, הן ברמת השימוש והן ברמת הבטיחות.

כלים וחומרים לשימוש אישי

 • כל סטודנט בשנה א' מתבקש לרכוש ערכת כלים אישית, לפי רשימות שימסרו מראש ובתחילת השנה.
 • כל סטודנט יתבקש לשלם דמי חומרים לא ישירים בגובה אשר ייקבע בתחילת שנת הלימודים. דמי החומרים הלא ישירים מיועדים למימון עלות חומרים מתכלים שונים בשימוש הסטודנטים בקורסים ובסדנאות השונות אשר לא ניתן לחשב חיובם באופן אישי.

סטודנטים מחוץ למחלקה הלוקחים קורסים במחלקה לצורפות ואופנה ידרשו לשלם דמי חומרים לכל קורס בסכום של 30 ₪ עבור כל 1 נ"ז.

סטודנט המשאיל ציוד ממחסן המחלקה מתבקש להחזירו בזמן, במלואו, כפי שנמסר לו, וללא בלאי בלתי-סביר, אחרת יגרור הדבר קנסות.

מה קורה במחלקה