תקנונים ונהלים

מבנה הלימודים המסלוליים

הסטודנט.ית יבחר/תבחר את התמחותו בטופס הקבלה, י/תתראיין בועדת קבלה מסלולית והחלטה סופית על מסלול ההתמחות תתקבל על ידי ועדת הקבלה. הסמסטר הראשון יתקיים במסגרת המסלול הנבחר. בסמסטרים השני והשלישי קיימת אפשרות ללמוד במעבדות העיצוב המוצעות על ידי שני המסלולים האחים.

מפגשי המחקר והליווי ומעבדת פיתוח פרויקט מסכם בסמסטר הרביעי יתקיימו במסגרת מסלול האם.

 

משך הלימודים 

לימודי התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי נפרשים על פני 2 שנות לימוד ו-4 סמסטרים.

בשנה א' הלימודים מתקיימים בימי חמישי ושישי בשנה ב הלימודים מתקיימים בימי חמישי בלבד במתחם הנסן גדליהו אלון 14, בשכונת טלביה, ירושלים.
השנה הלימודים בימי שישי יתקיימו בבצלאל הר הצופים בקומה 10 בשני הסמסטרים.

 

מסגרת הלימודים

תכנית הלימודים נבנתה מתוך רצון לאפשר לסטודנטים/ות לשלב את לימודיהם/ן עם פעילותם כיוצרים/ות וכמעצבים/ות. אי לכך, רוכזו לימודי התכנית ביומיים בשבוע במהלך שנה א וביום בשבוע (יום ה) בשנה ב. הנוכחות בכל קורסי התכנית הינה חובה.

לצד הקורסים, הלימודים בתכנית דורשים מהסטודנט/ית לפנות זמן לאירועים שונים המתרחשים במהלך שנת הלימודים: השתתפות בסמינר אורח הנמשך ארבעה ימים, ימי עיון והרצאות, השתתפות, ארגון והפקת אירועים שונים ותערוכות ועוד.

 

פריסת לימודים

תכנית הלימודים לתואר שני ניתנת לפריסה של עד 4 שנות לימוד בלבד. סטודנט.ית המעוניין.ת לפרוס את לימודיו.ה מעבר לשנתיים נדרש.ת להגיש בקשה לוועדת הוראה לאישורה.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
בסוף שנה א' תבדוק ועדת הציונים את מצבם הלימודי של הסטודנטים.ות. 

לצורך מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית על כל סטודנט.ית לעמוד בדרישות הבאות: 

ציון 70 לפחות במעבדות העיצוב ובקורסי שיטות המחקר.

קבלת ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסי שנה א'.

לאור גיליון ציוניו של הסטודנט.ית ועמידתו.ה בדרישות הנ"ל תקבע הועדה את המשך לימודיו.ה. כמו כן בסמכות הועדה, במידת הצורך, להמליץ בפני ועדת ההוראה של התכנית להעביר סטודנט.ית לסטטוס "על תנאי" למשך סמסטר אחד בלבד בשנה"ל הבאה ולקבוע תנאי פרטני להמשך לימודיו כמו: דרישה לחזרה על קורסים, הגשת תיק עבודות או קביעת דרישות אקדמיות נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה. בתום סמסטר אחד במעמד "על תנאי" תתכנס הועדה מחדש לדון במצב לימודיו של הסטודנט/ית. הועדה תוכל להחליט להסיר את סטטוס "על תנאי", להאריכו לסמסטר אחד נוסף או להודיע לסטודנט/ית על הפסקת לימודיו/ה. 

 

דרישות הסיום לצורך קבלת תואר מוסמך

על כל סטודנט.ית בתכנית התואר השני בעיצוב לעמוד בדרישות הבאות לצורך קבלת תואר מוסמך:

צבירת 60 נקודות זיכוי אקדמיות: 40 נקודות זיכוי אקדמיות בלימודי מעבדה, שיטות מחקר וקורסי בחירה ו-20 נקודות זיכוי על הפרויקט המסכם.

קבלת ציון 70 לפחות במעבדות העיצוב, בקורסי שיטות מחקר ובפרויקט המסכם. 

קבלת ציון 55 לפחות בשאר קורסי התכנית. 

קבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בכלל קורסי התכנית. 

מילוי סך החובות האקדמיות כפי שנקבעו בקורסי התכנית.

תשלום מלוא שכר הלימוד ותשלומי החובה האחרים כפי שנקבעו על ידי האקדמיה.  

החזרת כל הציוד והספרים הנמצאים ברשות הסטודנט.ית והשייכים לאקדמיה. 

 

הצטיינות בלימודים

ממוצע הציונים יכלול את כל הקורסים שנלמדו במהלך התואר השני. 

הצטיינות - יוענק לבוגר.ת בצלאל שממוצע ציוניו.ה המשוקלל הסופי הוא 90-94, ובלבד שסך הבוגרים.ות בהצטיינות לא יעלה על 10% מסך הסטודנטים.ות המסיימים באותה מחלקה, באותה שנה. על אף האמור לעיל, במקרים בהם לא נמצאו לפחות 5% מהבוגרים.ות זכאים.ות לתעודת בוגר בהצטיינות באותה מחלקה באותה שנה, תוענק תעודת בוגר בהצטיינות לסטודנטים.ות המסיימים.ות בממוצע משוקלל הנמוך מזה, וזאת עד ל- 5% מסך המסיימים.ות על פי ממוצע ציוניהם המשוקלל.

הצטיינות יתרה - יוענק לבוגר.ת בצלאל שממוצע ציוניו.ה המשוקלל הסופי הוא 95-100, ובלבד שסך הבוגרים.ות בהצטיינות יתרה לא יעלה על 5% מסך הסטודנטים.ות המסיימים.ות באותה מחלקה, באותה שנה.

מה קורה בתכנית