המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית
قسم تصميم السيراميك والزجاج
Department of Ceramics and Glass Design

הוראות ונוהלי עבודה

תנאי מעבר משנה לשנה
ציון עובר בסדנת פרויקט אישי + 6 סטודיו לפחות
ציון עובר בסדנת מחקר ותיאוריה
ציון עובר בפנל
*ציון עובר = 60

ציון פרויקט  גמר שנה ד'
הגשה מעשית
הגשה סופית - הציון יורכב משקלול ציון צוות מרצים וציון של מבקר חיצוני
הגשת תערוכה - הציון יורכב משקלול ציון צוות מרצים וציון של מבקר חיצוני

הגשת פרויקט הגמר לארכיון בצלאל 
הארכיון הממוחשב של בצלאל "בצלאל קטלוג" מתעד ומנגיש לסטודנטים ולציבור הרחב את הדימויים של פרויקט הגמר באמצעות רשת האינטרנט. יש חשיבות רבה לתיעוד של העבודות והנגשתם הן מבחינה מחקרית - אקדמית  והן מבחינה שיווקית ויחסי ציבור הן לאקדמיה והן לסטודנט המציג עבודתו .
החל משנה זו, הגשת פרויקט הגמר לארכיון בצלאל ע"י הסטודנט היא חלק בלתי נפרד מהגשתו למחלקה ומהווה תנאי לקבלת הציון הסופי בעבור הפרויקט.
לצורך כך, פיתח ארכיון בצלאל פורמט מקוון (און ליין) המאפשר לכל סטודנט בתהליך קצר ופשוט ביותר להזין את פרטי פרויקט הגמר שלו.
תהליך זה מייעל באופן משמעותי את איכות הנתונים במערכת, את האחידות של מונחי האחזור ואת זמינות הנתונים.
ארכיון בצלאל יעביר בתיאום עם המחלקות הדרכה לסטודנטים לגבי אופן מילוי הטופס במהלך שנת הלימודים.

 

נוהלי עבודה בסדנאות ובכיתות

חומרים
חנות הכל בו הממוקמת בבניין האקדמיה מוכרת את כל החומרים הנדרשים לקורסים השונים. בנוסף הסטודנטיות/ים במחלקה רוכשים באופן מרוכז ומוזל חומרים מספקים חיצוניים. סטודנטים בשנה א' יקבלו בתחילת שנת הלימודים רשימת ציוד (ארגז כלים) אותו הם נדרשים לרכוש בהתאם להנחיות רכזת שנה א'.

תשלום עבור חומרים בקורסי זכוכית
סדנת זכוכית שנה א' – סכום שנתי משוער של כ- 100 ₪ לסמסטר, בסיום כל סמסטר נבדק מול צריכה אישית של הסטודנט ויינתן הסכום הסופי לחיוב.
קורס ניפוח זכוכית – השתתפות בקורס מחייבת בסכום של 150 ₪.
קורסי זכוכית בשנים ב' ג' ד' – הסכום נבדק ונקבע מול צריכה אישית של כל סטודנט, בסיום כל סמסטר.

בטיחות וגיהות
חובה על הסטודנטיות/ים לעבוד בכל שטחי המחלקה עם נעלי עבודה, ובעת עבודה על מכשירים לחבוש משקפי מגן ולהשתמש באטמי אוזניים. נושאי בטיחות וגהות הם חלק מהכשרת הסטודנט לאיש מקצוע. סטודנט שלא יקיים את ההוראות הבטיחות והגהות עבודתו תופסק מידית והוא יתבקש לצאת מהכיתה/סדנא ובנוסף יעלה לוועדת משמעת מחלקתית.

תחזוקה
עם תום הגשות בסמסטר א', יוקדש יום מיוחד לניקיון יסודי של הכיתות והסדנאות. עם תום הגשות בסמסטר ב', לאחר מועד פינוי הכיתות, יוקדש יום מיוחד לניקיון יסודי של הכיתות והסדנאות. סטודנטים שלא יופיעו לימים אלו יעלו לוועדת משמעת מחלקתית.

ציוד וכלים
בתחילת השנה יינתנו לסטודנט דפי הנחיות לשימוש בתנורים ובמכשירי הסדנאות. על הסטודנטיות/ים לעבוד בהתאם להנחיות. סטודנט שלא יקפיד על הנהלים  יובא עניינו בפני ועדת המשמעת המחלקתית. נזק שייגרם לכלים ולציוד בשל שימוש שלא על פי הנהלים יחייב את הסטודנט בתשלום מלוא הנזק. תלמידי שנה א' יעברו הדרכה חובה ע"י טכנאי המחלקה, ללא הכשרה זו לא תינתן אפשרות לעבודה בסדנאות.

גלריית הסטודנטיות/ים – האינקובטור
המחלקה העמידה גלריה לתצוגה אישית לטובת הסטודנטיות/ים במחלקה. תלמידי המחלקה מוזמנים להציג עבודות ופרויקטים באינקובאטור בתאום עם הילה לולו לינ פרח כפר בירעים, אוצרת הגלריה.

ועדת הוראה
נציגי הסטודנטיות/ים לוועדת הוראה המחלקתית נבחרים בתחילת שנת הלימודים לועדת ההוראה הסטודנטיות/ים יבחרו נציג מכל תחום ולא מאותה שנה.

זכויות יוצרים
פיתוח זיגוג או חומר חדש על ידי סטודנט,  ישמש כתרומה לידע למחקר ולפיתוח וייחשב כרכוש האקדמיה. הפיתוח יקרא על שם הסטודנט.
סטודנט
 רשאי להציג או למכור עבודות מדפוסים שנעשו במסגרת הלימודים, רק לאחר שחרור זכויות יוצרים על ידי נשיא האקדמיה.