המחלקה לארכיטקטורה
قسم الهندسة المعمارية
Department of Architecture

ע"ש ג'ק ד. ווילר

הוראות ונהלי לימודים

ציונים:

ציוני קורסים כלליים
0-54 נכשל
55-100 עובר

ציוני קורסי סטודיו
0-59 נכשל
60 - 69 ממשיך על תנאי
70 - 100 עובר

מועד קבלת הציון

 • בקורסי סטודיו, הציון הסופי יינתן לא יאוחר משבועיים לאחר מועד ההגשה. התפלגות הציונים והערכה מילולית ימסרו עד 3 שבועות לאחר ההגשה.
 • בקורסים מעשיים, הציון הסופי כולל התפלגות הציון יינתנו לא יאוחר מחודש לאחר מועד ההגשה
 • קורסים וסמינרים עיוניים: הציון יינתן לא יאוחר מחודש לאחר מועד ההגשה ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודים הבאה (המועד הקרוב מהשניים).

 

תנאי מעבר:
קורסי החובה המופיעים בשנתון זה מחייבים את הסטודנטים הלומדים בשנת תשפ"א בהתאם לשלב הלימוד בו הם נמצאים (שנה א', ב', ג', ד' או ה'). לימודי החובה עשויים להשתנות במהלך השנים. לכן סטודנט שהתחיל את לימודיו בשנת תשפ"א עשוי להידרש להשלים לימודי חובה במתכונת שונה מזו שנקבעה לשנים ב', ג', ד', ו-ה' בשנתון זה.

קורסי סטודיו:

 • סטודנט שנכשל בקורס סטודיו, ידרש לחזור עליו בשנה שלאחר מכן.
 • הממוצע המשוקלל השנתי המינימלי בכל קורסי הסטודיו הוא 70. סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה, יעלה לוועדת הוראה, אשר תחליט לגבי המשך לימודיו: שינוי מתכונת לימודים או הפסקתם.
 • סטודנט שלא יעמוד בממוצע השנתי 70- בשנים א' או ב', בשל ציונים הנמוכים מ- 69 בשני הסמסטרים, לימודי הסטודיו שלו יופסקו והוא ידרש לחזור על אותו סטודיו לפני שיוכל לקחת סטודיו מתקדם יותר. היה ונכשל שוב באותו סטודיו בו נכשל בעבר, יופסקו לימודיו לאלתר.
 • בקורסי סטודיו ניתן להחסיר עד 3 שיעורים- ללא סיבה מוצדקת.

לימודי יסוד:

 • לימודי היסוד בנויים מחטיבות לימודים הנלמדות במקביל. כל חטיבה מורכבת מקורסי חובה הנלמדים בהמשכים; בכדי לעבור לקורס מתקדם באותה חטיבה יש לעבור את כל קורסי החובה המוצעים לפניו. חטיבות הלימודים הן: יסודות, טכנולוגיות בניה, מדיה וקורסי סטודיו.
 • סטודנטים בשנה א' נדרשים לעבור מבחן במתמטיקה, שייערך בתחילת שנת הלימודים. סטודנט שיכשל בבחינה זו או שלא ייבחן במועד, יידרש לעבור סדנה ייעודית ובחינה בסופה. ציון עובר במבחן המתמטיקה או בסדנת היעודית הינו תנאי להשתתפות בקורסי טכנולוגיית בנייה.

לימודים מתקדמים:

תנאי מעבר לסמסטר 7 הם:

 • השלמת כל חובות הלימודים של סמסטרים 1-6
 • בחינה על בסיס הגשת תיק עבודות בהתאם לפורמט אשר יוגדר על-ידי המחלקה.

חריגה מהוראה זו תתאפשר באישור ועדת הוראה.

 • תנאי מעבר לסמסטר 10 הוא השלמת כל חובות הלימודים של סמסטרים 7-9. חריגה מהוראה זו תתאפשר באישור ועדת הוראה.
 • תנאי לקבלת ציון לפרויקט הגמר הוא הגשת מסמכים הנוגעים לפרויקט הגמר לארכיון בצלאל ולמחלקה. חומרים אלה יכללו את כל חומרי ההגשה של הפרויקט, וכן חומרים אחרים עליהם תחליט המחלקה, ויוגשו בתאריך שיקבע על-ידי המחלקה.

 

הגשת עבודות:

 • איחור של עד שבועיים בהגשת עבודה יגרור הפחתת 10 נקודות מהציון.
 • לא ניתן יהיה להגיש עבודה באיחור של מעל לשבועיים אלא באישור מיוחד של ועדת הוראה.
 • לא יאושר מועד ב' לקורסי סטודיו חוץ מבמקרים מוצדקים כגון: מילואים, אבל, לידה וסיבות רפואיות חריגות, וכן באישור ועדת הוראה. במקרה זה בקשה למועד ב' תאושר לאחר הגשת מכתב לוועדת הוראה ותכלול את המלצת המרצה האחראי על סטודיו.
 • הגשת עבודות סמינריוניות תיעשה עד 3 חודשים מיום סיום הסמסטר- בתאריך שיקבע על-ידי מזכירות המחלקה.

סדנאות המחלקה: 

 • לרשות הסטודנטים קיימות במחלקה לארכיטקטורה שתי סדנאות: סדנת עץ ומתכת וסדנה
  דיגיטלית.
   
 • לפני תחילת שנה"ל מתקיימות הדרכות לעבודה בסדנה, וכמו כן הדרכת בטיחות. סטודנט
  אשר לא עבר סדנת הדרכה לא יוכל להשתמש בסדנאות המחלקה. כלי עבודה שאינו נלמד 
  או מוכר מחייב את הסטודנט לפני תחילת השימוש בו לקבל הדרכה מאחראי הסדנה.
   
 • חובה להישמע להוראות האחראי בסדנה.  סטודנט המפר הוראות, פועל מתוך זלזול בציוד, 
  או אינו שומר על כללי בטיחות - רשאי האחראי להשעותו מעבודה בסדנה עד לתקופה של
   
  שבועיים. השעיה מעבר לשבועיים או עונש אחר יובאו על-ידי האחראי לבירור בוועדת משמעת
  מחלקתית.
 • סטודנט שגרם לנזק בסדנה מתוך רשלנות יישא בהוצאות הכספיות הנובעות ממעשהו, וזאת
  בנוסף להחלטות ועדת המשמעת המחלקתית לגביו.
   
 • אין לבצע בסדנאות עבודות שאינן קשורות ללימודים. סדנאות המחלקה יעמדו לרשות
  הסטודנטים במהלך כל שנת הלימודים.
   
 • הוראות אלה מתייחסות גם לסטודנטים שלומדים במחלקות אחרות. סטודנטים ממחלקות
  אחרות יתאמו הגעתם מראש עם אחראי הסדנה ויעבדו באישורו ובפיקוחו בלבד.
   
 • יש להישמע להנחיות בנוגע לחומרים מסוכנים / אסורים לשימוש.

דמי סדנאות 

דמי שימוש בסדנת הלייזר יחושבו לפי זמן השימוש.  גובה התשלום לסטודנט ייקבע בתחילת שנת הלימודים, על ידי הנהלת בצלאל. התשלום נועד לכיסוי עלויות בלאי ותיקוני תוכנה. לאחר ביצוע העבודה, הסטודנט ישלם הסכום על פי שווי זמן העבודה וימציא עותק הקבלה לאחראי על הסדנה. 

סטודנטים רשאים לבצע עבודותיהם בלשכות שירות ובתי דפוס פרטיים וחיצוניים, בתנאים המקובלים אצלם. חישוב סכומי התשלום עבור שימוש בציוד המצוי בסדנאות המחלקה נקבע במטרה לכסות עלויות שימוש ואחזקה בלבד. הציוד נרכש למען הסטודנטים ונועד לרווחתם. הסכומים הנגבים במחלקה מהסטודנטים עבור ביצוע עבודות למיניהן, נמוכים משמעותית במידה ניכרת מהמחירים הנגבים בסדנאות לייזר חיצוניות. 

חילופי סטודנטים:

בנוסף לעמידה בתנאי הסף הכלל בצלאלים המוגדרים בנהלי היציאה לחילופים בשנתון, היציאה לחילופי סטודנטים בשנה ד' מותנית בסיום קורס תכנון אינטגרטיבי וקבלת ציון עובר בקורס זה. סטודנט שלא יעבור את הקורס, גם אם נרשם לחילופי סטודנטים, לא יוכל לצאת לחילופים ויידרש לסיים בהצלחה את הקורס במהלך שנה ד'.

קריטריונים לחילופי סטודנטים של המחלקה:

 • ממוצע ציוני סטודיו, שנה א' סמסטר ב' + שנה ב' סמסטר א' + ב' = 70%
 • ממוצע כללי שנה ב' + כולל תרבות חזותית וחומרית 30%
 • הממוצעים ישוקללו ע"י אחראי החילופים, הממוצע הסופי המינימלי ליציאה יהיה 80 .

מזכירות המחלקה: 

מועדי קבלת סטודנטים ושעות מענה טלפוני במזכירות המחלקה:
יום ראשון: אין קבלת קהל

ימי שני עד חמישי:שעות קבלה ומענה טלפוני 9:00-9:30, 13:00-14:30  
שעות הקבלה יפורסמו על דלת המזכירות. ניתן לשלוח שאלות, בקשות, הודעות ועדכונים בדוא”ל :
arc@bezalel.ac.il או ב- arc1@bezalel.ac.il

באחריות הסטודנט לעקוב באופן שוטף אחר הודעות המזכירות בלוח המודעות ובאימייל.
על הסטודנטים לעדכן בטופס באתר בשינויים הנוגעים לפרטי ההתקשרות האישי שלהם.

מה קורה במחלקה