התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני
برنامج اللقب الثاني في التصميم المدني
Master's Program in Urban Design (M.Urb.Des)

תקנונים ונהלים

היקף ותקופת הלימודים

משך הלימודים- כולל פרויקט גמר, הינו שנתיים.

הלימודים יתקיימו בבית הנסן, רחוב גדליהו אלון 14 ירושלים, וכן בבצלאל- המחלקה לארכיטקטורה, רחוב בצלאל 1 ירושלים

ימי הלימוד: רביעי ושישי.

הדרישות הלימודיות כוללות 46 נ"ז, ע"פ החלוקה הבאה:

מעבדות: 22 נ"ז (כולל פרויקט גמר וקורס תומך כתיבה)

לימודים עיוניים: 10 נ"ז

סמינרים: 12 נ"ז

קורסי בחירה: 2 נ"ז

דרישות התכנית לקבלת תואר מוסמך בעיצוב אורבני

דרישות מעבר משנה לשנה

 1. צבירת 46 נ"ז אקדמיות במסגרת קורסי התוכנית.
 2. מילוי סך החובות האקדמיות כפי שנקבעו בקורסי התכנית לרבות השתתפות במהלך השנתיים הראשונות ללימודים בסדרת ההרצאות של התכנית.
 3. השתתפות בשנה ב' בסדנאות פרויקט הגמר
 4. השתתפות ונוכחות מלאה בקולוקוויום המחלקתי לאורך תקופת הלימודים
 5. עמידה בכל מטלות הקורסים שפורטו לעיל, על פי לוח הזמנים הנדרש על ידי המרצים. דרישות אלו כוללות הכנת ביבליוגרפיה, הגשת עבודות ביניים ועבודות מסכמות בכתב.
 6. הגשת 2 עבודות בהיקף עבודה סמינריונית מתוך 3 קורסי הסמינר הנלמדים במהלך התכנית. חובת הגשת עבודת סמינריונית במסגרת סמינר ירושלים ועבודה סמינריונית נוספת לבחירה. עבור סמינר הבחירה השלישי תידרש עבודה בהיקף שווה ערך לעבודת רפרט*.
 7. קבלת ציון 75 לפחות בשיעורי המעבדות.
 8. קבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בכלל קורסי התכנית.
 9. החזרת כל הציוד והספרים הנמצאים ברשות הסטודנט ושייכים לאקדמיה.
 10. כניסה למעבדה מותנת בציון עובר במעבדה המקדימה לה (כולל פרויקט גמר).

     * היקף עבודה סמינריוניות הינו בין 6000-8000 מילים והיקף עבודת רפרט הינו 2500-3000 מילים.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

בסוף שנה א' תבדוק ועדת ההוראה את מצבם הלימודי של הסטודנטים. לצורך מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית על כל סטודנט לקבל ציון של 75 לפחות בקורסי המעבדה, ציון ממוצע של 75 לפחות בשאר הקורסים והשלמת שני שליש מחובותיו בחטיבה השנייה בתוכנית "תיאוריה והיסטוריה של תבנית עיר".

על בסיס גיליון ציוניו של הסטודנט ועמידתו בדרישות הנ"ל תקבע ועדה אקדמית עליונה את המשך לימודיו. כמו-כן, בסמכות הועדה, במידת הצורך, להמליץ בפני ועדת ההוראה של התכנית להעביר סטודנט למעמד "על תנאי" למשך סמסטר אחד בלבד בשנה"ל הבאה ולקבוע תנאי פרטני להמשך לימודיות כגון: דרישה לחזרה על קורסים, הגשת תיק עבודות או קביעת דרישות אקדמיות נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה.

בתום סמסטר אחד במעמד "על תנאי" תתכנס הועדה מחדש לדון במצב לימודיו של הסטודנט. הועדה תוכל להחליט להסיר מעמד "על תנאי", להאריכו לסמסטר אחד נוסף או להודיע לסטודנט על הפסקת לימודיו.

מקרא ציוני מעבדה

0-64    נכשל

65-74 ממשיך על תנאי

75-94 עובר

מדיניות איחור בהגשת מטלות הקורס

 • לא ניתן להגיש באיחור מטלות המוגדרות כמבחן בית. סטודנט שמסיבה כלשהי לא יעמוד במועד הגשת מבחן הבית במועד א' ראשאי לגשת למועד ב'.
 • עבודות/סמינר: במקרים חריגים, יש להעביר בקשה להגשה באיחור. על הבקשה להגיע לרכזת התכנית לפני מועד ההגשה בפועל. אישור הבקשה מותנה באישור ועדת ההוראה של התכנית ומרצה הקורס.
 • איחור שאינו מוצדק (בלי בקשה מראש) יגרום להורדה של 5% מהציון לכל יום איחור. איחור שאינו מוצדק ואינו מאושר, של יותר משבוע יגרום לביטול הציון והסטודנט יתבקש לחזור על הקורס בתשלום.
 • אי הגשת עבודה בקורס תוביל לרישום מחדש בתשלום בשנת הלימודים העוקבת. במידה וקורס זה לא יתקיים בשנה העוקבת, יהיה על הסטודנט להירשם לקורס אחר ולעמוד בדרישות הקורס כשאר הסטודנטים.

מה קורה בתכנית